09190865935
0
محتوای مترجمان شفاهی همایشی
TarjomeShafahiDarEjtemaOstadEnglish

ترجمه شفاهی در اجتماع و همایش بین المللی

تکامل ترجمه شفاهی در اجتماع در مقاله حاضر، با تاکید ویژه بر جامعه شناسی حوزه آموزش ترجمه انگلیسی - ترجمه شفاهی در اجتماع و همایش بین المللی و زیر بنای آکادمیک آن، به توصیف تکوین تحقیق در این حوزه و ...