0
محتوای فناوری های پردازش گفتار و متن
FanavariTarjomeOstadEnglish

کاربرد فناوری در ترجمه ی شفاهی

فناوری در ترجمه شفاهی پیشرفت کاربرد فناوری در آموزش ترجمه انگلیسی - ترجمه شفاهی از اوایل قرن بیستم پیدایش انواع جدید ترجمه ی شفاهی را سرعت و حد و حدود خدمات ترجمه ی شفاهی را وسعت بخشیده است. از سال ...