0
محتوای فعل بعد از tell
SayTellOstadEnglish

کاربرد tell و say در زبان انگلیسی

  Say and Tell کاربرد say و tell در زبان انگلیسی کاربرد say در زبان انگلیسی: Say معمولا بدون مفعول به کار می رود. Mary said that she was very busy. مری گفت که سرش خیلی شلوغ بود.   ولی ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز