0
محتوای عوارض به انگلیسی
Vocab-Industries-14OstadEnglish

درس چهاردهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس چهاردهم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی معنی لغت رقیب، رقابت کردن، حریف 1-Rival سهم دار، سهام دار شرکت ها 2-Shareholder/ Stockholder تدارک، تهیه، بند، شرط، قید 3-Provision پیشنهاد کردن / ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز