0
محتوای طراحی پژوهش زبان شناسی
OsoolAkhlaghiOstadEnglish

رعایت اصول اخلاقی و جلوگیری از سرقت ادبی در پژوهش های زبان شناسی

رعایت مسائل ایمنی و اصول اخلاقی در پژوهش های زبان شناسی بررسی رعایت اصول اخلاقی و جلوگیری از سرقت ادبی در پژوهش های زبان شناسی در حوزه آموزش ترجمه زبان انگلیسی: اگر در مورد مسائل ایمنی کار اطمینان خاطر ندارید ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز