0
محتوای شناسایی الگوهای معنایی
ZabanParishiOstadEnglish

زبان پریشی، خط پریشی و خواندن پریشی چیست؟

زبان پریشی شرح و بسط های گوناگونی در ارتباط با موارد زبان پریشی ، خط پریشی و خواندن پریشی وجود دارد که باید با موارد طبیعی بکارگیری زبان مقایسه شوند. در جمع نشانه هایی که زبان پریشی را در آموزش ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز