0
محتوای سندرم ویلیامز
AsabShenasiZabanOstadEnglish

عصب شناسی زبان

عصب شناسی زبان: زبان مختل شده بررسی عصب شناسی زبان در آموزش ترجمه انگلیسی: تمامی نمونه هایی که تاکنون بررسی کردیم، نمونه هایی از کاربرد طبیعی زبان هستند. اما تمامی کاربردهای زبان، صورتی عادی و بهنجار ندارند، به ویژه اگر ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز