0
محتوای سمت شغلی به انگلیسی
BusinessJob2OstadEnglish

صحبت درباره ی شغل به انگلیسی قسمت دوم

https://ostadenglish.com/demo/speaking/Tejarat2.mp4 آموزش مکالمه انگلیسی درمورد شغل قسمت دوم: در این بخش از مکالمات تجاری به پرسش راجع به شغل میپردازیم، آموزش های این قسمت عبارت است از:درآمد خالص و ناخالص، نام شرکت، نماینده شرکت، ماموریت کاری، اوضاع بازار، نشانی محل ...
BusinessJob1OstadEnglish

صحبت درباره ی شغل به انگلیسی

https://ostadenglish.com/demo/speaking/Tejarat1.mp4 آموزش مکالمه زبان انگلیسی درمورد شغل قسمت اول: در این بخش از مکالمات تجاری به پرسش راجع به شغل میپردازیم، آموزش های این قسمت عبارت است از:نام شغل، نوع شغل، شروع ساعت کاری، پایان ساعت کاری، اضافه کاری، رفت ...