0
محتوای ساختار جمله با any
AnySomeOstadEnglish

کاربرد any و some در زبان انگلیسی

  Some and Any کاربرد some و any در زبان انگلیسی الف. کاربرد some {مقداری، تعدادی، چند} کاربرد some در جملات مثبت John took some books home with him. جان تعدادی کتاب را با خود به خانه برد. کاربرد some ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز