0
محتوای زبان پریشی ورنیکه
ZabanParishiOstadEnglish

زبان پریشی، خط پریشی و خواندن پریشی چیست؟

زبان پریشی شرح و بسط های گوناگونی در ارتباط با موارد زبان پریشی ، خط پریشی و خواندن پریشی وجود دارد که باید با موارد طبیعی بکارگیری زبان مقایسه شوند. در جمع نشانه هایی که زبان پریشی را در آموزش ...