0
محتوای دیدگاه فرایند مدار ترجمه شفاهی
TarjomeShafahiOstadEnglish

فرایندهای شناختی در ترجمه ی شفاهی

فرایندهای شناختی در ترجمه شفاهی تحلیل ترجمه ی شفاهی از دیدگاه شناختی حاکی از تمایز ساده بین ساختار شناختی و فرایندهای شناختی در آموزش ترجمه انگلیسی حوزه ترجمه ی شفاهی است. البته همانگونه که از حد اعلای پیشرفت در تحقیق ...