0
محتوای دیدگاه بیکرتون
HadafZabanOstadEnglish

نقد دیدگاه تکامل تدریجی و هدف های زبان

نقد دیدگاه تکامل تدریجی و هدف های زبان نقد دیدگاه تکامل تدریجی و هدف های زبان در آموزش ترجمه انگلیسی : دیدگاه پینکر و بلوم از این نقص رنج می برد که چیزی در این باره که زبان ناقص چیست، ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز