0
محتوای دانلود اصطلاحات انگلیسی در آپارتمان
آموزش مکالمات اانگلیسی در مورد خانه

آموزش مکالمه انگلیسی در مورد خانه و آپارتمان

آموزش مکالمه انگلیسی در مورد خانه و آپارتمان جملات رایج زبان انگلیسی. در مورد آموزش مکالمه انگلیسی در مورد خانه و آپارتمان و قسمت های داخلی و بیرونی از جمله حیاط. اتاق ها آشپزخانه و.... آموزش زبان انگلیسی 1_خانه من حیاط ...