0
محتوای داستان پسرک و میخ انگلیسی
A little boy and nails

داستان پسرک و میخ انگلیسی | A little boy and nails

داستان کوتاه پسرک و میخ : A little boy and nailsروزی روزگاری، پسربچه ای بود که رفتار بدی داشت. پدرش به او کیفی پر از میخ داد و گفت هرگاه رفتار بدی انجام داد، باید میخی را به دیوار فروکند.روز ...