0
محتوای داستان جوجه خروس، اردک و پری دریایی انگلیسی
cockerel duck mermaids

داستان جوجه خروس، اردک و پری دریایی انگلیسی | The Cockerel, the Duck, and the Mermaids

داستان کوتاه جوجه خروس، اردک و پری دریایی : The Cockerel, the Duck, and the Mermaidsجوجه خروس و اردکی دائم راجع به اینکه پری دریایی وجود دارد یا نه، باهم به بحث و جدل می پرداختند و بالاخره یک روز ...