0
محتوای داستان انگلیسی مسابقه بزرگ
The Big Match(OstadEnglish)

داستان مسابقه بزرگ به انگلیسی | The Big Match

داستان کوتاه مسابقه بزرگ : The Big Matchیک روز، تعدادی از پسرها تصمیم گرفتند با یکدیگر فوتبال بازی کنند. هر یک از آنها باید یکی از وسایل مورد نیاز در مسابقات حرفه ای را با خود می آورد. برای مثال ...