0
محتوای داستان انگلیسی دوستانی از جالیز سبزیجات
Friends from vegetable Patch(ostadenglish)

داستان دوستانی از جالیز سبزیجات به انگلیسی | Friends from the Vegetable Patch

داستان دوستانی از جالیز سبزیجات: Freinds from the Vegetableلولو و لیلی دو تا اسفناج بودند که در یک جالیز متولد شده بودند. آنها در تمام طول زندگی شان با هم دوست بودند. یخبندان های  وحشتناک، توفان های برف و سوختن ...