09190865935
0
محتوای خصوصیات مشترک زبان ها
zabanchistOstadEnglish

زبان چیست ؟ ویژگی منحصر به فرد زبان های بشری چیست؟

زبان چیست ؟ رویکردهای فرمالیستی، نقش گرا، و شناختی تنها سه رو رویکرد از میان رویکردهای عمده‌ای هستند که زبان شناسان در ترجمه انگلیسی می کوشند با استفاده از آنها به ماهیت غنی و پیچیده زبان های بشری پی ببرند. ...