09190865935
0
محتوای جنسیت گرایی در زبان
planOstadEnglish

برنامه ریزی زبان

برنامه ریزی زبان (Language Planning) بررسی برنامه ریزی زبان در آموزش ترجمه انگلیسی : در عین حال که تعداد اندکی از زبان شناسان در این زمینه که قوه ی ذهنی زبان جزیی از ساختار زیستی ماست، تردید دارند، شمار زیادی ...