09190865935
0
محتوای جمله سازی با همچنین
AlsoTooEitherOstadEnglish

کاربرد either ،too ، also در زبان انگلیسی

also, too, either کاربرد also, too, either در زبان انگلیسی الف. کاربرد also : قبل از فعل اصلی (جملات مثبت) + also They also want this book. آنها این کتاب را هم می خواهند.   ب. کاربرد too : too ...