09190865935
0
محتوای جلسه به انگلیسی
BusinessTalk2OstadEnglish

قرار ملاقات گذاشتن به انگلیسی

قرار ملاقات گذاشتن با شرکت ها به زبان انگلیسی قسمت اول: در این بخش از مکالمات تجاری به چگونگی قرار ملاقات گذاشتن و تشکیل جلسه دادن با شرکت های خارجی میپردازیم، آموزش های این قسمت عبارت است از:تاریخ برگزاری جلسه، ...