0
محتوای جزای جمله در زبان انگلیسی
WordOrderOstadEnglish

ترتیب قرار گرفتن کلمات در جملات انگلیسی از جمله قید زمان

 Word Order ترتیب قرار گرفتن کلمات در جملات انگلیسی از طریق فرمول زیر با ترتیب قرار گرفتن کلمات در جملات انگلیسی آشنا می شوید : قید زمان + قید مکان + قید حالت + مفعول مستقیم + مفعول غیر مستقیم ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز