09190865935
0
محتوای ثبت اصوات به صورت نوشتاری
VajAvaOstadEnglish

شیوه ی واج نویسی و آوا نویسی در پژوهش زبان شناسی

شیوه ی واج نویسی و آوا نویسی در پژوهش زبان شناسی پژوهشگران زبان شناس در اغلب موارد ناچار می شوند به واج نویسی و آوا نویسی بپردازند تا داده ها را برای تجزیه و تحلیل بیشتر آماده سازند، به ویژه در ...