09190865935
0
محتوای توصیف شغل به زبان انگلیسی
BusinessJob2OstadEnglish

صحبت درباره ی شغل به انگلیسی قسمت دوم

صحبت درمورد شغل به زبان انگلیسی قسمت دوم: در این بخش از مکالمات تجاری به پرسش راجع به شغل میپردازیم، آموزش های این قسمت عبارت است از:درآمد خالص و ناخالص، نام شرکت، نماینده شرکت، ماموریت کاری، اوضاع بازار، نشانی محل ...