0
محتوای تمرین جملات شرطی نوع اول انگلیسی
ConditionalSentencesOstadEnglish

آموزش جملات شرطی نوع اول در زبان انگلیسی

Conditional Sentences جملات شرطی نوع اول در زبان انگلیسی جملات شرطی دارای دو قسمت می باشند. جمله پیرو یا if clause که دارای معنی کاملی نمی باشند و در واقع شنونده منتظر شنیدن بقیه جمله است، و جمله پایه که ...