09190865935
0
محتوای تقویم به انگلیسی
CalendarOstadEnglish

تقویم انگلیسی | ماه های سال به زبان انگلیسی | روزهای هفته به انگلیسی | The Calendar

در این بخش به آموزش تقویم زبان انگلیسی در قسمت مکالمات روزمره پرداخته می شود. این بخش شامل موارد زیر است:آموزش ماه های سال به زبان انگلیسی،  روزهای هفته به زبان انگلیسی و ...سعی شده است علاوه بر تلفظ های ...