0
محتوای تفاوت say و talk
SayTellOstadEnglish

کاربرد tell و say در زبان انگلیسی

  Say and Tell کاربرد say و tell در زبان انگلیسی کاربرد say در زبان انگلیسی: Say معمولا بدون مفعول به کار می رود. Mary said that she was very busy. مری گفت که سرش خیلی شلوغ بود.   ولی ...