0
محتوای تفاوت ضمایر ملکی با صفات ملکی در انگلیسی
PossessivePronounsOstadEnglish

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی | Possessive Pronouns

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی Possessive Pronouns ضمایر ملکی در گرامر زبان انگلیسی، کلماتی هستند که به تنهایی به کار می روند، به تنهایی معنی دارند و به جای اسم قرار میگیرند. Ours مال ما mine مال من Yours مال ...