0
محتوای تفاوت ضمایر فاعلی و مفعولی
ObjectPronounsOstadEnglish

ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی | Object Pronouns

ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی در این بخش از گرامر زبان انگلیسی به آموزش ضمایر مفعولی پرداخته می شود. تعریف ضمایر مفعولی : کلماتی هستند که به جای مفعول قرار می گیرند. مفعول در زبان انگلیسی بعد از فعل می ...