0
محتوای ترجمه شفاهی پیاپی
TarjomeShafahiOstadEnglish

ترجمه ی شفاهی در حوزه های مختلف تعامل اجتماعی

مجموعه های تعامل در ترجمه شفاهی ترجمه ی شفاهی رودرو علاوه بر مقوله بندی انواع ترجمه شفاهی بر حسب بافت اجتماعی و بافت نهادی در آموزش ترجمه انگلیسی، می توان تمایزات عمده بیشتری را براساس مجموعه موقعیتی تعامل از این ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز