0
محتوای تخفیف به انگلیسی
ProductOstadEnglish

صحبت درباره ی خرید محصولات به زبان انگلیسی

در این بخش به آموزش مکالمه زبان انگلیسی درباره ی خرید محصولات می پردازیم: در این بخش از مکالمات تجاری به موضاعاتی که راجع به خرید محصولات یک شرکت مرتبط می شود میپردازیم، آموزش های این قسمت عبارت است از:خدمات ...