آرشیو دسته: ترجمه شفاهی

آموزش در ترجمه شفاهی با در نظرگیری هدف آموزش در ترجمه شفاهی و یادگیری توسعه ی مهارت های تخصصی مختص به عمل، بخش اساسی ادبیات تربیت مترجم شفاهی در سه زیر ...
ادامه مطلب ۳ آبان , ۱۳۹۹
کیفیت عاملی بسیار مهم در ترجمه شفاهی درحالی که کیفیت در ترجمه شفاهی مسئله ی اساسی در فرایند تخصصی شدن بوده است، سابقه ی تبدیل آن به موضوع تحقیق به سال ...
ادامه مطلب ۱ آبان , ۱۳۹۹
مسائل شغلی مترجمان شفاهی مترجمان شفاهی با انواع محدودیت های ناشی از موقعیت های ارتباطی و محیط های کاری خود روبرو هستند. مسائل شغلی مترجمان شفاهی موجب بروز نگرانی هایی نسبت به ...
ادامه مطلب ۳۰ مهر , ۱۳۹۹
مفهوم پارادایم در ترجمه شفاهی مفهوم پارادایم ها در ترجمه شفاهی : بر اساس تحلیل توماس کوهن (1962 / 1996) از رشته های علمی و فرایندهای تغییر، تفکر و تحقیق علمی ...
ادامه مطلب ۳۰ مهر , ۱۳۹۹
تاریخ ترجمه شفاهی طی دورانی که سلایق تحقیقاتی در ترجمه ی شفاهی کاملا معطوف ترجمه ی شفاهی همایشی حرفه ای بود، کار تحقیقی اندکی بر روی تاریخ ترجمه شفاهی اجرا شد. ...
ادامه مطلب ۳۰ مهر , ۱۳۹۹
فرایندهای شناختی در ترجمه شفاهی تحلیل ترجمه ی شفاهی از دیدگاه شناختی حاکی از تمایز ساده بین ساختار شناختی و فرایندهای شناختی در ترجمه ی شفاهی است. البته همانگونه که از ...
ادامه مطلب ۲۹ مهر , ۱۳۹۹
فناوری در ترجمه شفاهی پیشرفت کاربرد فناوری در ترجمه شفاهی از اوایل قرن بیستم پیدایش انواع جدید ترجمه ی شفاهی را سرعت و حد و حدود خدمات ترجمه ی شفاهی را ...
ادامه مطلب ۲۹ مهر , ۱۳۹۹
حرفه در ترجمه شفاهی مطالعات ترجمه ی شفاهی از دیدگاه تاریخی و البته معاصر، اساسا به افرادی مربوط می شوند که ترجمه ی شفاهی حرفه ی آنهاست. حرفه در ترجمه ی ...
ادامه مطلب ۲۸ مهر , ۱۳۹۹
آموزش در ترجمه ی شفاهی از زمان انتشار اولین نوشته ها با موضوع آموزش در ترجمه ی شفاهی در سال های 1950، انتقال دانش و مهارت های پیشنیاز به نسل بعدی ...
ادامه مطلب ۲۸ مهر , ۱۳۹۹
تکامل ترجمه شفاهی در اجتماع در مقاله حاضر، با تاکید ویژه بر جامعه شناسی حوزه ترجمه شفاهی در اجتماع و همایش بین المللی و زیر بنای آکادمیک آن، به توصیف تکوین ...
ادامه مطلب ۱۴ مهر , ۱۳۹۹
بررسی زبان و حافظه در ترجمه شفاهی زبان و حافظه در ترجمه شفاهی : ترجمه ی شفاهی شکلی از کاربرد زبان با هدف برقراری ارتباط بینازبانی است، حاکی از این ...
ادامه مطلب ۱۴ مهر , ۱۳۹۹
مدل های ترجمه شفاهی مدل های ترجمه شفاهی چیستند؟ مفاهیم مختلف ترجمه ی شفاهی با نقطه تمرکزهای مختلف به شکل مدل هایی تشریح شدند. در فصل حاضر، بحث را با سطوح گسترده ...
ادامه مطلب ۱۴ مهر , ۱۳۹۹
کاربرد فناوری در ترجمه شفاهی کاربرد فناوری در ترجمه شفاهی : نقش لوازم فنی این لوازم اساساً جلوگیری از ترکیب پیام‌های زبان مبدأ و مقصد در مجرای شنیداری است. البته مشخص ...
ادامه مطلب ۱۳ مهر , ۱۳۹۹
مجموعه های تعامل در ترجمه شفاهی ترجمه ی شفاهی رودرو علاوه بر مقوله بندی انواع ترجمه شفاهی بر حسب بافت اجتماعی و بافت نهادی، می توان تمایزات عمده بیشتری را براساس مجموعه ...
ادامه مطلب ۱۳ مهر , ۱۳۹۹
مبانی ترجمه شفاهی 1) مفاهیم ترجمه شفاهی در این مقاله به معرفی بعضی از مفاهیم و تمایزات پایه ی مرتبط با ترجمه شفاهی که موضوع مطالعات ترجمه شفاهی است، می پردازیم. انواع ...
ادامه مطلب ۱۳ مهر , ۱۳۹۹

عضویت در خبرنامه استاد انگلیسی | مرجع آموزش زبان انگلیسی

تمامی اطلاعات محفوظ است!

اپلیکیشن استاد انگلیسی

اپلیکیشن استاد انگلیسی