آرشیو دسته: لغات فیلم های انگلیسی

Unidentified ناشناس Clip Script: Irwin, no! Emergency code seven. Stay out of there! No! We have two unidentified figures. I’m going out to meet them. Something isn’t right here.  Further example: An unidentified man was spotted near ...
ادامه مطلب 30 نوامبر , 2020
آموزش لغات انگلیسی در فیلم های انگلیسی : درس 20 To know sb like the back of your hand کسی  را مثل کف دست خود شناختن Clip Script: I know myself like the ...
ادامه مطلب 29 نوامبر , 2020
آموزش لغات انگلیسی در فیلم های انگلیسی : درس 19 Titan غول، غول پیکر Clip Script: Oh, Peter T, my man. Hello. Good to see you, man! I knew you wasn’t gonna leave me. Oh, no. ...
ادامه مطلب 29 نوامبر , 2020
آموزش لغات انگلیسی در فیلم های انگلیسی : درس 18 Stand up for sb از کسی دفاع کردن Clip Script: That’s it? Well, he was very aggressive. Well, I’m sure George can stand up for ...
ادامه مطلب 27 نوامبر , 2020
آموزش لغات انگلیسی در فیلم های انگلیسی : درس 17 Sidetracked از موضوع اصلی منحرف کردن Clip script: I accept the fact that I am occasionally unreliable and I often get sidetracked, but ...
ادامه مطلب 27 نوامبر , 2020
آموزش لغات انگلیسی در فیلم های انگلیسی : درس 16 Ripple موجدار Clip Script: We have to watch him forever, make sure he doesn’t talk. Endless ripple effects. You remember the Torres case 40 ...
ادامه مطلب 26 نوامبر , 2020
آموزش لغات انگلیسی در فیلم های انگلیسی : درس 15 Refinement پیشرفت، بهبود، ظرافت Clip Script: Where were you born? On a chicken farm outside of Lubbock. Southern home filled with every luxury and refinement. ...
ادامه مطلب 25 نوامبر , 2020
آموزش لغات انگلیسی در فیلم های انگلیسی : درس 14 Prominently به نحو بارزی، به طور چشمگیری Clip Script: You have the C word prominently displayed. Alright. You have eyes. Further example: Her photo was prominently ...
ادامه مطلب 25 نوامبر , 2020
آموزش لغات انگلیسی در فیلم های انگلیسی : درس 13 Play catch گرگم به هوا بازی کردن Clip Script: Will I be able to go outside and play catch? I don’t think so. No. Dad ...
ادامه مطلب 25 نوامبر , 2020
Outrageous وقیحانه، نفرت انگیز Clip Script: Utterly absurd, but now that you mention it... Your Honor, this is outrageous ! I know, I agree. It’s outrageous. To even suggest that the prosecutor would make a ...
ادامه مطلب 24 نوامبر , 2020
Multifaceted چند وجهی Clip Script: Which as you know is a longstanding highly complex and multifaceted issue. Further example: It’s a multifaceted campaign to reduce teen pregnancy.   Mutate جهش یافته Clip Script: With each cell division, ...
ادامه مطلب 24 نوامبر , 2020
Lunatic مجنون، دیوانه Clip Script: Did you see this? Unfortunately, yes. Here comes every lunatic in California. I’m the zodiac. And how did you kill your victims? With a gun. No, with a hammer. All I’m authorized to ...
ادامه مطلب 23 نوامبر , 2020
Invincible شکست ناپذیر Clip Script: The cable news channels and your politicians have you Americans deluded. How so, Kambiz? Well, they make you believe you’re a warrior nation with an invincible army. I mean, ...
ادامه مطلب 23 نوامبر , 2020
Ignition احتراق، اشتعال Clip Script: Well, it’s an Accord. 1988. It’s right over there. Well... Easy enough to replace the Serpentine belt. I don’t know why the ignition won’t fire though. Who knows. ...
ادامه مطلب 22 نوامبر , 2020
Goof around ول گشتن، وقت خود را به بطالت گذراندن Clip Script: When it stopped working, I was goofing around. I was just... I was playing a DVD. Damn it. I just ...
ادامه مطلب 22 نوامبر , 2020
Floppy شل و ول Clip Script: The funny thing about weddings, you end up thinking about yourself. Did you throw yourself a big shindig? Big, white, floppy dress? Yep. I arranged it all. Nobody ...
ادامه مطلب 21 نوامبر , 2020
dwell ساکن شدن، اقامت گزیدن Clip Script: So the holy truth of the whole adventure here in India is in one line: God dwells within you as you. God’s not interested in ...
ادامه مطلب 21 نوامبر , 2020
Deficient ناکارا، دارای کمبود، ناقص Clip Script: I’ll be playing to a mentally deficient jury, so I’ll lose. Further example: Our prisons are our most deficient social service. Defogger مه شکن Clip Script: Okay, tell you ...
ادامه مطلب 18 نوامبر , 2020
compulsion انگیزه Clip Script: Inspector Toschi, it is my belief this is a window into this man’s soul. Killing is his compulsion. Even though he tries to ignore it, it drives him. ...
ادامه مطلب 18 نوامبر , 2020
blabbermouth وراج، دهن لق Clip script: You double- crosser! You big blabbermouth! You promised you’d stick. What are you talking about? You been stringing me, Roxanne! You told me he was a burglar! The ...
ادامه مطلب 17 نوامبر , 2020
a flick of hand چرخش دست Clip script: so, what are we going to do? We’re going to kick this case upstairs to someone with the latitude to clean up this mess without ...
ادامه مطلب 17 نوامبر , 2020

عضویت در خبرنامه استاد انگلیسی | مرجع آموزش زبان انگلیسی

تمامی اطلاعات محفوظ است!

اپلیکیشن استاد انگلیسی

اپلیکیشن استاد انگلیسی

Call Now Button