0
TarjomeShafahiDarEjtemaOstadEnglish

ترجمه شفاهی در اجتماع و همایش بین المللی

تکامل ترجمه شفاهی در اجتماع در مقاله حاضر، با تاکید ویژه بر جامعه شناسی حوزه آموزش ترجمه انگلیسی - ترجمه شفاهی در اجتماع و همایش بین المللی و زیر بنای آکادمیک آن، به توصیف تکوین تحقیق در این حوزه و ...
tarjomeshafahichistOstadEnglish

ترجمه شفاهی چیست؟ بررسی مفاهیم ترجمه شفاهی

مبانی ترجمه شفاهی 1) مفاهیم ترجمه شفاهی در این مقاله از حوزه ی آموزش ترجمه انگلیسی به معرفی بعضی از مفاهیم و تمایزات پایه ی مرتبط با ترجمه شفاهی که موضوع مطالعات این نوع ترجمه است، می پردازیم. انواع و ...
zabanchistOstadEnglish

زبان چیست ؟ ویژگی منحصر به فرد زبان های بشری چیست؟

زبان چیست ؟ رویکردهای فرمالیستی، نقش گرا، و شناختی تنها سه رو رویکرد از میان رویکردهای عمده‌ای هستند که زبان شناسان در ترجمه انگلیسی می کوشند با استفاده از آنها به ماهیت غنی و پیچیده زبان های بشری پی ببرند. ...
vazheganOstadEnglish

واژگان در ترجمه

کاربرد واژگان در ترجمه کلمات در قالب "بسته های" معنی قبل از شروع آموزش کاربرد واژگان در آموزش ترجمه انگلیسی لازم به یادآوریست : همانطور که در مقاله ی انواع ترجمه توضیح داده شد، هدف مترجم آن است که در ...
SakhtarTarjomeOstadEnglish

ساختار معنایی زبان در ترجمه انگلیسی

بررسی ساختار معنایی زبان انگلیسی ژرف ساخت و روساخت یکی از شیوه های بررسی ساختار معنایی زبان انگلیسی یعنی شکل و معنی متون انگلیسی در آموزش ترجمه انگلیسی، آن است که آن ها را به عنوان روساخت و ژرف ساخت ...