0

کاربرد would rather و had better در زبان انگلیسی

در انگلیسی had better و Would Rather

کاربرد would rather :

در این بخش به بررسی ساختار و کاربرد would rather در زبان انگلیسی میپردازیم:

الف. طریقه ساختن:

شکل ساده فعل + than + مفعول + شکل ساده فعل + would rather + فاعل

I would rather stay at home than go out.

I’d  rather stay at home than go out.

من ترجیح می دهم در خانه بمانم تا اینکه بیرون بروم.

ب. کاربرد:

Would rather به معنی ترجیح دادن است معمولا با شکل ساده فعل به کار می رود. به شکل فشرده would rather و همچنین به کاربرد than توجه کنید:

I would rather watch TV than go to a movie.

She’d rather walk than take a taxi.

We’d rather go to the cabin this weekend.

من ترجیح می دهم تلویزیون تماشا کنم تا اینکه به سینما بروم.

او ترجیح می دهد پیاده برود تا اینکه تاکسی بگیرد.

ما ترجیح می دهیم که تعطیلات آخر این هفته به کلبه برویم. (مقایسه تلویحی با هر نوع انتخاب دیگر)

کاربرد would rather در انگلیسی
کاربرد would rather

ج. سوالی و منفی:

Would he rather work?

آیا او ترجیح می دهد کار کند؟

He would rather not work.

او ترجیح می دهد کار نکند.

Practice

Change these sentences to introduce  would rather . Use both the full form and the contracted form.

نمونه سوال و تمرین از کاربرد would rather :

با به کارگیری would rather این جملات را تغییر دهید. از هر دو شکل کامل و فشرده آن استفاده نمایید.

 

۱)I prefer to wait outside rather than in here.

 (I would rather wait outside than in here. I’d rather wait outside than in here.)

۱)من ترجیح می دهم بیرون منتظر بمانم تا اینکه اینجا باشم.

 

۲) they prefer to walk to school.

۲) آنها ترجیح می دهند پیاده به مدرسه بروند.

پاسخ:

(They would rather walk-They’d rather walk)

 

۳)we prefer to spend the summer at home instead of in the country.

۳) ما ترجیح می دهیم تابستان را در خانه بگذرانیم تا اینکه به روستا برویم.

پاسخ:

(We would rather spend the summer at home than in -We’d rather spend summer at home than in  )

کاربرد would rather در انگلیسی
کاربرد would rather

۴) the doctor says that he prefers to examine you in his office.

۴) دکتر می گوید که او ترجیح می دهد شما را در مطبش معاینه کند.

پاسخ:

(The doctor says that he would rather examine-The doctor says that he’d rather examine)

 

۵) I prefer not to mention it to him at this time.

۵) من ترجیح می دهم این موضوع را در این زمان به او متذکر نشوم.

پاسخ:

(I would rather not mention-I’d rather not mention)

 

۶) I prefer to eat at home rather than in a  restaurant.

۶) من ترجیح می دهم در خانه غذا بخورم تا در یک رستوران.

پاسخ:

(I would rather eat at home than in- I’d rather eat at home than in)

 

۷)he prefers to meet us downtown.

۷) او ترجیح می دهد ما را در مرکز شهر ببیند.

پاسخ:

(. He would rather meet us- He’d rather meet us)

 

۸) I prefer to speak with her in private.

۸) من ترجیح می دهم با او به طور خصوصی صحبت کنم.

پاسخ:

(I would rather speak- I’d rather speak)

 

۹) I prefer to drive a small car rather than a big one.

۹) من ترجیح می دهم با یک ماشین کوچک رانندگی کنم تا با یک ماشین بزرگ.

پاسخ:

(I would rather drive a small car than- I’d rather drive a small car than)

 

۱۰) Jean prefers to study in this class instead of in the advanced class.

۱۰) جین ترجیح می دهد به جای کلاس پیشرفته در این کلاس درس بخواند.

پاسخ:

(Jean would rather study in this class than in)

 

۱۱) I prefer to do all my homework before I leave school.

۱۱) من ترجیح می دهم قبل از ترک مدرسه همه تکالیفم را انجام دهم.

پاسخ:

(I would rather do- I’d rather do)

 

۱۲) He prefers to live in a large city like London.

۱۲) او ترجیح می دهد در شهر بزرگی مانند لندن زندگی کند.

پاسخ:

(He would rather live- He’d rather live)

 

۱۳) I prefer to live in a small town.

۱۳) من ترجیح می دهم در شهری کوچک زندگی کنم.

پاسخ:

(I would rather live- I’d rather live)

 

۱۴) I prefer to work in my garden rather than play golf.

۱۴) من ترجیح می دهم در باغم کار کنم تا اینکه گلف بازی کنم.

پاسخ:

(I would rather work in my garden than play- I’d rather work in my garden than play)

 

۱۵) I prefer to see a good movie rather than go to the opera.

۱۵) من ترجیح می دهم یک فیلم خوب ببینم تا اینکه به اپرا بروم.

پاسخ:

(I would rather see a good movie than go- I’d rather see a good movie than go)

کاربرد would rather در انگلیسی
کاربرد would rather

۱۶) He prefers to attend a large school; I prefer to go to a small one.

۱۶) او ترجیح می دهد به یک مدرسه بزرگ برود؛ من ترجیح می دهم به یک مدرسه کوچک بروم.

پاسخ:

(He would rather attend, I would rather go- He’d rather attend, I’d rather go)

 

 

در زبان انگلیسی Had better بررسی

الف. طریقه ساختن had better :

مفعول + شکل ساده فعل + had better  + فاعل

I had better stay home.

I’d better stay home.

من بهتر است در خانه بمانم.

 

ب. کاربرد had better :

Had better به معنی  (بهتر خواهد بود، بهتر است) می باشد و معمولا با شکل ساده فعل به کار می رود. شکل ادغام شده آن d better’ است. با اینکه این ساختار در زمان گذشته است، اما کاربرد آن در زمان آینده می باشد.

You had better see a doctor.

You’d better see a doctor.

تو بهتر است به دکتر بروی.

 

ج. سوالی و منفی had better :

Had I better save money?

آیا بهتر است من پول پس انداز کنم؟

You had better not save money.

شما بهتر است پول پس انداز نکنید.

Practice

Change these sentences to introduce had better. Use the full form and the contracted form.

نمونه سوال و تمرین از کاربرد had better :

با به کار گیری had better جملات زیر را تغییر دهید. از هر دو شکل کامل و فشرده آن استفاده نمایید.

۱) It would be better if you came back later.

    (You had better come back later. You’d better come back later.)

۱) بهتر می شد اگر شما بعدا بر می گشتی.

(بهتر بود بعدا بر می گشتی)

۲) It would be better if she rested a while.

۲) بهتر میشد او کمی استراحت میکرد.

پاسخ:

(She had better rest, She’d better rest  )

۳) It would be better if Betty gave you back the money.

۳) بهتر میشد اگر بتی پول را به شما برمیگرداند

پاسخ:

(Betty had better give  )

۴) It would be better if she didn’t see him again.

۴) بهتر میشد اگر دوباره او را نمیدید

پاسخ:

(She had better not see, She’d better not see  )

۵) It would be advisable for them to save their money.

۵) توصیه می‌شود که آن‌ها پولشان را پس انداز کنند

پاسخ:

(They had better save, They’d better save  )

۶) It would be better if you didn’t mention this to anyone.

۶) بهتر میشد اگر شما این موضوع را به کسی نمیگفتید

پاسخ:

(You had better not mention, You’d better not mention  )

۷) It would be advisable for you to send an invitation.

۷) پیشنهاد می‌شود که شما دعوت نامه را بفرستید

پاسخ:

(You had better send, You’d better send  )

۸) It would be better if you didn’t tell Carmen about this.

۸) بهتر بود اگر شما این موضوع را به کارمن نمی گفتید

پاسخ:

(You had better not tell, You’d better not tell)

۹) It would be advisable for you to tell them the truth.

۹) برای شما بهتر است (توصیه میشود) که حقیقت را به آن‌ها بگویید

پاسخ:

(You had better tell, You’d better tell  )

۱۰) It would be better if Neil prepared his homework more carefully.

۱۰) بهتر میشد اگر نیل تکلیفش را با دقت بیشتری انجام میداد

پاسخ:

(Neil had better prepare  )

۱۱) It would be advisable for you not to drive so fast on this road.

۱۱) پیشنهاد می‌شود که شما در این جاده اینقدر تند رانندگی نکنید

پاسخ:

(You had better not drive, You’d better not drive)

کاربرد had better در انگلیسی
کاربرد had better

۱۲) You shouldn’t give them too much information.

۱۲) شما نباید به آن‌ها اطلاعات زیادی بدهید

پاسخ:

(You had better not give, You’d better not give)

۱۳) You should notify the police at once.

۱۳)شما باید فوراً پلیس را در جریان بگذارید

پاسخ:

(You had better notify, You’d better notify  )

 

۱۴) I advise you to spend more time on you English lesson.

۱۴)من توصیه میکنم که شما وقت بیشتری را برای درس انگلیسی تان صرف کنید

پاسخ:

(You had better spend, You’d better spend)

 

کاربرد had better در انگلیسی
کاربرد had better
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.