0

کاربرد there is و there are (وجود دارد، وجود دارند) در زبان انگلیسی

 There is, There are

وجود دارد، وجود دارند (هست، هستند) در زبان انگلیسی

در این بخش از آموزش گرامر انگلیسی به کاربرد There is و There are {به معنای هست، هستند، وجود دارد، وجود دارند} در زبان انگلیسی میپردازیم، زمانی که بخواهیم موجودیت افراد یا اشیاء را بیان کنیم یا اینکه گزارش رویدادی را اعلام کنیم، از ساختار there is (برای جملات مفرد) و there are (برای جملات جمع) استفاده می کنیم.

بنابراین به جای اینکه بگوییم:

A man is at the door.

طبیعی است که بگوییم:

There is a man at the door.

 

There is a book on the table.

کتابی روی میز است.

There are ten books on the table.

ده کتاب روی میز است.

کاربرد there is و there are در انگلیسی
کاربرد there is و there are در انگلیسی

There is one man at the door.

یک مرد کنار در است.

There are several men in the room.

چند مرد در اتاق هستند.

 

لغات مربوط به این درس

استرالیا

Australia

استرالیائی

Australian

این

this

کسی، شخصی

someone

هیچکس

nobody

حالا

now

زیبا

beautiful

شهر

city

دوازده

twelve

ماه

month

آسمان

sky

هیچکس

no one

ظرف نقره

silverware

فروشگاه

store

بخش

section

شهرک

town

 

(۱)Practice

Complete the following sentences with There is or There are.

تمرین شماره ۱ از کاربرد There is و There are

جملات را با There is یا There are کامل کنید.

۱)….. no Australians in this class.

    (there are no Australians in this class)

۱) هیچ استرالیائی در این کلاس نیست.

۲) … someone at the door.

۲) یک نفر کنار در است.

(there is)

۳) … a lot of students absent today.

۳) امروز شاگردان زیادی غایب هستند.

(there are)

۴) … a mailbox on the corner.

۴) یک صندوق پست در کنج است.

(there is)

۵) … three lamps in the room.

۵) سه لامپ در اتاق است.

(there are)

۶) … two large windows in the room.

۶) دو پنجره بزرگ در اطاق هست.

(there are)

۷) … only one door.

۷) فقط یک درب هست.

(there is)

۸) … a lot of English classes in our school.

۸) کلاس های انگلیسی زیادی در مدرسه ما هست.

(there are)

۹) … nobody in the room now.

۹) حالا در اتاق کسی نیست.

(there is)

۱۰) … a letter on the table for you.

۱۰) نامه ای برای شما روی میز است.

(there is)

۱۱) … several beautiful parks in this city.

۱۱) چندین پارک زیبا در این شهر است.

(there are)

۱۲) … twelve months in a year.

۱۲) دوازده ماه در یک سال است.

(there are)

۱۳) … only one cloud in the sky.

۱۳) فقط یک ابر در آسمان است.

(there is)

۱۴) … no one at home.

۱۴) کسی در خانه نیست.

(there is)

۱۵) … dishes but no silverware on the table.

۱۵) ظرف ها هستند اما هیچ ظرف نقره روی میز نیست.

(there are)

کاربرد there is و there are در انگلیسی
کاربرد there is و there are در انگلیسی

۱۶) … no stores in this section of town.

۱۶) در این قسمت شهر هیچ فروشگاهی نیست.

(there are)

 There are, There is Negatives & Questions

منفی و سوالی There is و There are :

 

سوالی

منفی کوتاه شده

منفی

مثبت

Is there … ?

there isn’t

there is not

there is

Are there … ?

there aren’t

there are not

there are

آیا … وجود دارد؟وجود نداردوجود نداردوجود دارد

 

لغات مربوط به این بخش :

رژه

parade

منطقه

area

پیام

message

کافی

enough

آماده، در دسترس

available

 

 

(۲)Practice

Change the following sentences from affirmative to negative.

تمرین شماره ۲ از کاربرد There is و There are

جملات را از مثبت به منفی تبدیل کنید.

۱)there is a flag at the top of the building.

   (there isn’t a flag at the top of the building. )

۱)یک پرچم بر فراز ساختمان است.

 

۲) there are two lamps in the room.

۲) دو لامپ در اتاق است.

(There aren’t two )

۳) there is a pillow on each bed.

۳) روی هر تخت یک بالش است.

(there isn’t a )

۴) there are two police officers on each corner.

۴) در هر کنج دو افسر پلیس است.

(there aren’t two )

۵) there is a big parade today.

۵) امروز رژه بزرگی هست.

(there isn’t a )

۶) there are several doctors in this area.

۶) چند دکتر در این منطقه هستند.

(there aren’t several )

۷) there are ten new words in this lesson.

۷) در این درس ده لغت جدید است.

(there aren’t ten )

۸) there is a message for you on the hall table.

۸) پیامی برای شما روی میز هال هست.

(there isn’t a )

۹) there are enough chairs for everyone.

۹) برای هر کسی صندلی کافی هست.

(there aren’t enough )

۱۰) there are plenty of good seats available.

۱۰) تعداد زیادی جایگاه مناسب اماده است.

(there aren’t plenty )

۱۱) there is a comfortable chair in each room.

۱۱) در هر اتاق یک صندلی راحت است.

(there isn’t a )

۱۲) there is a good restaurant near here.

۱۲) یک رستوران خوب در این نزدیکی هست.

(there isn’t a )

 

۱۳) there are telephones in every room.

۱۳) در هر اتاق تلفن هست.

(there aren’t telephones )

 

۱۴) there are four seasons in a year.

۱۴) چهار فصل در سال است.

(there aren’t four )

کاربرد there is و there are در انگلیسی
کاربرد there is و there are در انگلیسی

(۳)Practice

change the sentences in Exercise 2 to questions.

تمرین شماره ۳ از کاربرد There is و There are

جملات تمرین ۲ را به سوالی تبدیل کنید.

 

 

۱)there is a flag at the top of the building.

   (Is there a flag at the top of the building. )

۱)یک پرچم بر فراز ساختمان است.

 

۲) there are two lamps in the room.

۲) دو لامپ در اتاق است.

(Are there two)

 

۳) there is a pillow on each bed.

۳) روی هر تخت یک بالش است.

(is there a)

۴) there are two police officers on each corner.

۴) در هر کنج دو افسر پلیس است.

(are there two)

۵) there is a big parade today.

۵) امروز رژه بزرگی هست.

(is there a)

۶) there are several doctors in this area.

۶) چند دکتر در این منطقه هستند.

(are there several)

۷) there are ten new words in this lesson.

۷) دراین درس ده لغت جدید است.

(are there ten)

۸) there is a message for you on the hall table.

۸) پیامی برای شما روی میز هال هست.

(is there a)

۹) there are enough chairs for everyone.

۹) برای هر کسی صندلی کافی هست.

(are there enough)

۱۰) there are plenty of good seats available.

۱۰) تعداد زیادی جایگاه مناسب اماده است.

(are there plenty)

۱۱) there is a comfortable chair in each room.

۱۱) در هر اتاق یک صندلی راحت است.

(is there a)

۱۲) there is a good restaurant near here.

۱۲) یک رستوران خوب در این نزدیکی هست.

(is there a )

۱۳) there are telephones in every room.

۱۳) در هر اتاق تلفن هست.

(are there telephones )

۱۴) there are four seasons in a year.

۱۴) چهار فصل در سال است.

(are there four)
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.