0

کاربرد either ،too ، also در زبان انگلیسی

also, too, either

کاربرد also, too, either در زبان انگلیسی

الف. کاربرد also :

قبل از فعل اصلی (جملات مثبت) + also

They also want this book.

آنها این کتاب را هم می خواهند.

 

ب. کاربرد too :

too + آخر جملات مثبت

They want this book too.

آنها این کتاب را هم می خواهند.

 

ج. کاربرد either

either + آخر جملات منفی

They don’t want this book either.

آنها این کتاب را هم نمی خواهند.

کاربرد either،too،also
کاربرد either،too، also

(۱) Practice

Change the following sentences from affirmative to negative.

تمرین شماره ۱ از کاربرد either ،too ،also :

جملات را از مثبت به منفی تبدیل کنید.

۱)Mary likes to study with our group too.

  (Mary doesn’t like to study with our group either.)

۱)مری هم دوست دارد با گروه ما درس بخواند.

(مری هم دوست ندارد با گروه ما درس بخواند.)

۲) John also likes to play tennis.

۲) جان هم دوست دارد تنیس بازی کند.

( John doesn’t like to play tennis either)

 

۳) they also want to move to the suburbs.

۳) آنها هم می خواهند به حومه شهر نقل مکان کنند.

(they don’t want to move to the suburbs either)

 

۴) Richard will also come.

۴) ریچارد هم خواهد آمد.

(Richard won’t come either)

 

۵) he eats in that restaurant too.

۵) او هم در آن رستوران غذا می خورد.

(he doesn’t eat in that restaurant either)

کاربرد too در انگلیسی
کاربرد too

۶) we can also play baseball.

۶) ما هم می توانیم بیس بال بازی کنیم.

(we can’t  play baseball either)

 

۷) he also likes American food.

۷) او هم غذای آمریکایی دوست دارد.

(he doesn’t like American food either)

 

۸) she is able to hear him too.

۸) او هم قادر است صدای او را بشنود.

(she isn’t able to hear him either)

 

۹) my parents like to listen to the radio too.

۹) والدینم هم دوست دارند به رادیو گوش دهند.

(my parents don’t like to listen to the radio either)

 

۱۰)Mr. Johnson is also a tennis player.

۱۰) آقای جانسون هم یک تنیس باز است.

(Mr. Johnson isn’t a tennis player either)

 

۱۱) Molly can also play this game.

۱۱) مالی هم می تواند این گیم را بازی کند.

(Molly can’t play this game either)

 

۱۲) this book was also expensive.

۱۲) این کتاب هم گران بود.

(this book wasn’t expensive either)

(۲) Practice

Change the following sentences from negative  to affirmative.

تمرین شماره ۲ از کاربرد also و too و either :

جملات را از منفی به مثبت تبدیل کنید.

 

۱)Mike doesn’t know her well either.

(he also knows her well.

He knows her well too.)

۱)مایک هم به خوبی او را نمی شناسد.

(او هم به خوبی او را می شناسد.)

۲) she doesn’t like to watch television either.

۲) او هم دوست ندارد تلویزیون تماشا کند.

(She also likes to watch television-

She likes to watch television too)

۳) Helen cannot swim well either.

۳) هلن هم نمی تواند به خوبی شنا کند.

(Helen can also swim well –

Helen can swim well too)

۴) the principal wasn’t able to speak to him either.

۴) مدیر هم نتوانست با او صحبت کند.

(The principal was also able to speak to him –

The principal was able to speak to him too)

۵) they don’t want to live in the suburbs either.

۵) آنها هم نمی خواهند در حومه شهر زندگی کنند.

(They also want to live in the suburbs –

They want to live in the suburbs too)

۶)my sister won’t be back before noon either.

۶) خواهرم هم تا قبل از ظهر باز نخواهد گشت.

(My sister will also be back before noon –

My sister will be back before noon too)

۷) he doesn’t come to school by bus either.

۷) او هم با اتوبوس به مدرسه نمی آید.

(He also come to school by bus –

He comes to school by bus too)

۸) Rachel isn’t a studious person either.

۸) راشل هم آدم درس خوانی نیست.

(Rachel is also a studious person –

Rachel is a studious person too)

 

کاربرد either در انگلیسی
کاربرد either
دیدگاه کاربران
  • ایسان 2 مارس 2021

    عالی بود واقعا ممنونم ازتون بسیار مفید

    • مدیر سایت 3 مارس 2021

      موفق باشی دوست خوب من

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.