0

کاربرد but به علاوه افعال کمکی در زبان انگلیسی

But + Auxiliary Verbs

کاربرد but به اضافه افعال کمکی در انگلیسی

کاربرد but : برای اجتناب از تکرار در دو جمله که موقعیت متضادی را توصیف می کنند، از but به علاوه فعل کمکی مناسب استفاده می کنیم.

نکته: باید توجه داشت که اگر جمله اصلی منفی باشد، فعل کمکی بعد از but مثبت می باشد و برعکس اگر جمله اصلی مثبت باشد، فعل کمکی بعد از but منفی می باشد.

 

He can’t speak English, his wife can speak English.

He can’t speak English, but his wife can.

او نمی تواند انگلیسی صحبت کند. همسرش می تواند انگلیسی صحبت کند.

او نمی تواند انگلیسی صحبت کند، اما همسرش می تواند.

She liked the movie. I didn’t like the movie.

She liked the movie, but I didn’t.

او از فیلم خوشش آمد، من از فیلم خوشم نیامد.

او از فیلم خوشش آمد، اما من خوشم نیامد.

(۱)Practice

Complete the following sentences by adding the necessary auxiliary verb.

تمرین شماره ۱ از کاربرد but در انگلیسی :

با اضافه کردن فعل کمکی لازم جملات زیر را کامل کنید.

۱) He wants to go there, but her sister … .

    (He wants to go there, but her sister doesn’t.)

۱)او می خواهد به آنجا برود، اما خواهرش نمی خواهد.

۲) I know how to swim, but Francis … .

۲) من شنا کردن بلدم، اما فرانسیس ….

پاسخ: (doesn’t)

۳) She can speak French, but her husband … .

۳) او می تواند فرانسوی صحبت کند اما شوهرش ….

پاسخ: (can’t)

۴) I’ll be there, but Jimmy … .

۴) من آنجا خواهم بود، اما جیمی …

پاسخ: (won’t)

۵) They didn’t like the movie, but I … .

۵) آنها از فیلم خوششان نیامد، اما ما ….

پاسخ: (did)
کاربرد but در زبان انگلیسی
کاربرد but

۶) Alex agrees with you, but I … .

۶) الکس با تو موافق است؛ اما من …..

پاسخ: (don’t)

۷) George used to be the best student in the class, but now Ralph … .

۷) جورج بهترین شاگرد کلاس بود، اما حالا رالف ….

پاسخ: (is)

۸) At first I didn’t like the new teacher, but now I … .

۸) در آغاز از معلم جدید خوشم نیامد اما حالا من ……

پاسخ: (do)

۹) Henry won’t be able to attend the meeting, but Alice … .

۹) هنری قادر نخواهد بود در جلسه شرکت کند اما الیس …

پاسخ: (will)

۱۰) I have never been in Australia, but my wife … .

۱۰) من هرگز در استرالیا نبوده ام، اما همسرم …..

پاسخ: (has)

۱۱) Ben has seen the movie, but I … .

۱۱) بن فیلم را دیده است؛ اما من ……

پاسخ: (haven’t)

۱۲) He enjoys living in Florida, but his wife … .

۱۲) او از زندگی در فلوریدا لذت می برد، اما همسرش ….

پاسخ: (doesn’t)

۱۳) She knows how to swim, but her friend … .

۱۳) او می تواند شنا کند، اما دوستش ……

پاسخ: (doesn’t)

۱۴) She is a serious student, but her sister … .

۱۴) او دانش آموزی جدی است، اما خواهرش …..

پاسخ: (isn’t)

۱۵) My husband likes to golf, but I … .

۱۵) شوهرم دوست دارد گلف بازی کند، اما من ….

پاسخ: (don’t)
کاربرد but در زبان انگلیسی
کاربرد but

(۲)Practice

Complete the following sentences with the necessary auxiliaries.

تمرین شماره ۲ از کاربرد but در انگلیسی :

با اضافه کردن افعال کمکی لازم جملات زیر را کامل کنید.

 

۱) Eunice isn’t going to the party, but I … .

    (Eunice isn’t going to the party, but I am.)

۱) یونیس قصد ندارد به مهمانی برود، اما من قصد دارم.

۲) Michael will be there, but Michele … .

۲) مایکل در انجا خواهد بود، اما میشل نخواهد بود.

پاسخ: (won’t)

۳) Alexandra will go and so … her husband.

۳) الکساندرا خواهد رفت و همینطور شوهرش.

پاسخ: (will)

۴) Winnie speaks Chinese and so … Penny.

۴) وینی چینی صحبت می کند و همینطور پنی.

پاسخ: (does)

۵) Patrick isn’t going to the party and neither … his brother.

۵) پاتریک قصد ندارد به مهمانی برود و همینطور برادرش.

پاسخ: (is)

۶) You say you’re not going to the party, but I’m sure you … .

۶) تو می گویی که قصد نداری به مهمانی بروی، اما من مطمئنم که قصد داری بروی.

پاسخ: (are)

۷) Sandy has gone away for the summer and so … Kevin.

۷) سندی برای تابستان به تعطیلی رفته است و همینطور کوین.

پاسخ: (has)

۸) Polly went to the movies last night and Carson … too.

۸) پلی دیشب به سینما رفت و همینطور کارسن.

پاسخ: (did)

۹) She isn’t a good driver and he … either.

۹) او راننده خوبی نیست و او هم همینطور.

پاسخ: (isn’t)
کاربرد but در زبان انگلیسی
کاربرد but

۱۰) He can’t go, but I … .

۱۰) او نمی تواند برود، اما من می توانم.

پاسخ: (can)

۱۱) I can’t swim and she … either.

۱۱) من نمی توانم شنا کنم و او هم همینطور

پاسخ: (can’t)

۱۲) She says she knows him well, but I don’t think she … .

۱۲) او می گوید که به خوبی او را می شناسد، اما من فکر نمی کنم که اینطور باشد.

پاسخ: (does)

۱۳) I knew Scotty wouldn’t come, but I thought Karen … .

۱۳) من می دانستم که اسکانی نخواهد آمد، اما فکر می کردم کارن خواهد آمد.

پاسخ: (would)

۱۴) At first they thought they couldn’t go, but now they think they … .

۱۴) در آغاز انها فکر می کردند که نمی توانستند بروند، اما حالا فکر می کنند می توانند.

پاسخ: (can)

۱۵) She won’t drive at night, but I … .

۱۵) او شب رانندگی نخواهد کرد، اما من رانندگی خواهم کرد.

پاسخ: (will)
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.