0

کاربرد any و some در زبان انگلیسی

  Some and Any

کاربرد some و any در زبان انگلیسی

الف. کاربرد some {مقداری، تعدادی، چند}

کاربرد some در جملات مثبت

John took some books home with him.

جان تعدادی کتاب را با خود به خانه برد.

کاربرد some
کاربرد some

ب. کاربرد any {هیچ، مقداری، اصلا، هر}

Any در جملات منفی با منفی سوالی

John didn’t take any books home with him.

جان هیچ کتابی را با خود به خانه نبرد.

Didn’t  john take any books home with him?

آیا جان هیچ کتابی را با خود به خانه نبرد؟

 

(۱) Practice

Change the following sentences from affirmative to negative.

تمرین شماره ۱ از کاربرد some و any :

جملات را از مثبت به منفی تبدیل کنید.

۱) there are some extra chairs in the next room.

   (there aren’t any some extra chairs in the next room.)

۱)چند صندلی اضافی در اتاق مجاور هست.

(هیچ صندلی اضافی در اتاق مجاور نیست.)

۲) we saw some good shows in New York.

۲) ما چند نمایش جالب در نیویورک دیدیم.

پاسخ: (we didn’t see any good)

۳) he made some mistakes in spelling.

۳) او در دیکته چند اشتباه داشت.

پاسخ: ( he didn’t made any mistakes)

۴) they have some pretty dresses in that store.

۴) آنها چند لباس قشنگ در آن فروشگاه دارند.

پاسخ: (they don’t have any pretty)

۵) the teacher taught us some important rules of grammar.

۵) معلم چند قاعده مهم گرامری را به ما یاد داد.

پاسخ: ( the teacher didn’t teach us any important)

۶) we learned some new words in class yesterday.

۶) ما دیروز چند لغت جدید در کلاس یاد گرفتیم.

پاسخ: (we didn’t learn any new)

۷)there are some flowers in the yellow vase.

۷) چند گل در گلدان زرد هست.

پاسخ: (there aren’t any flowers)

۸) there are some rich men in this town.

۸) در این شهر چند مرد پولدار هست.

پاسخ: (there aren’t any rich)

۹) we have some good neighbors.

۹) ما چند همسایه خوب داریم.

پاسخ: (we don’t have any good neighbors)

(۲) Practice

Change the following sentences from negative to  affirmative .

تمرین شماره ۲ از کاربرد some و any :

جملات را از منفی به مثبت تبدیل کنید.

 

۱)I didn’t see any good shows on TV last night.

(I saw some good shows on TV last night. )

۱) من دیشب هیچ نمایش خوبی در تلویزیون ندیدم.

(من دیشب چند نمایش خوب در تلویزیون دیدم.)

۲) don’t pour me any coffee.

۲) برایم اصلا قهوه نریز.

پاسخ: ( pour me some coffee)

 

۳) we don’t need any more chairs in this room.

۳) ما اصلا صندلی بیشتری را در این اتاق لازم نداریم.

پاسخ: ( we need some more chairs in this room)

 

۴) there aren’t any boys in the hall.

۴) در راهرو هیچ پسری نیست.

پاسخ: (there are some boys in the hall)

 

۵) she doesn’t want any oranges.

۵) او اصلا پرتقال نمی خواهد.

پاسخ: (she  wants some oranges)

 

۶) they didn’t tell us about any of their experiences.

۶) آنها در باره هیچ یک از تجربیاتشان با ما صحبت نکردند.

پاسخ: (they  told us about some of their experiences)

 

۷) there aren’t any good seats left for the play tonight.

۷) برای نمایش امشب اصلا جای مناسبی باقی نمانده است.

(there are some good seats left for the play tonight):پاسخ
کاربرد any در زبان انگلیسی
کاربرد any

 

۸) you won’t need any winter clothes in San Diego.

۸) شما در سان دیگو اصلا نیازی به لباس زمستانی نخواهید داشت.

پاسخ: (you’ll  need some winter clothes in San Diego)

 

۹) I never see any $2 bills these days.

۹) من این روزها اصلا اسکناس دو دولاری نمی بینم.

پاسخ: (I see some $2 bills these days)
کاربرد any
کاربرد any

(۳) Practice

Complete the following sentences with some or any.

تمرین شماره ۳ از کاربرد some و any :

جملات را با some یا any کامل کنید.

 

۱)I don’t have ….. money with me.

   (I don’t have any  money with me)

۱)من با خودم هیچ پولی ندارم.

 

۲) please give me ….. more coffee.

۲) لطفا مقدار بیشتری قهوه به من بده.

پاسخ: (some)

 

۳) I’m sorry, but there isn’t ….. more coffee.

۳) متاسفم، اما دیگر هیچ قهوه ای موجود نیست.

پاسخ: (any)

 

۴) the baby is asleep. Please don’t make …… noise.

۴) بچه خوابه، لطفا سر و صدا نکن.

پاسخ: (any)

 

۵) we need …… oranges for breakfast.

۵) ما برای صبحانه تعدادی پرتقال لازم داریم.

پاسخ: (some)

 

۶) I’m sorry, but I didn’t have ….. time to prepare my lessons last night.

۶) متاسفم، اما من دیشب هیچ فرصتی برای آماده کردن درس هایم نداشتم.

پاسخ: (any)

 

۷) there aren’t …….. seats available.

۷) هیچ صندلی موجود نیست.

پاسخ: (any)

 

۸) he never makes ……… mistakes in spelling.

۸) او هیچ وقت در دیکته اشتباه نمی کند.

پاسخ: (any)

 

۹) I wanted to buy …… fresh eggs, but there weren’t ……. in the store.

۹) من می خواستم تعدادی تخم مرغ تازه بخرم، اما هیچ تخم مرغی در مغازه موجود نیست.

پاسخ: (some,any)

 

۱۰)I didn’t have …….. stamps, so I went to the post office to by ……. .

۱۰) من هیچ تمبری نداشتم، بنابراین به دفتر پست رفتم تا چند تا تمبر بخرم.

پاسخ: (any,some)

 

۱۱) they are having …. trouble with the engine of their new car.

۱۱) آنها با موتور ماشین جدیدشان مشکل دارند.

پاسخ: (some)

 

۱۲) I never have …….. trouble with my car.

۱۲) من هرگز مشکلی با ماشینم ندارم.

پاسخ: (any)

 

۱۳) the teacher won’t find ……….. mistakes in Pat’s composition.

۱۳) معلم هیچ  اشتباهی در انشاء پت پیدا نکرد.

پاسخ: (any)

 

۱۴) But she will surely find …… in my composition.

۱۴) اما او مطمئنا چند اشتباه در انشاء من پیدا خواهد کرد.

پاسخ: (some)

 

۱۵) I tried to borrow ….. money from him, but he said he didn’t have …… .

۱۵) من سعی کردم مقداری پول از او قرض بگیرم، اما او گفت هیچ پولی ندارد.

پاسخ: (some,any)

 

۱۶) she never gives the poor dog ……. water to drink.

۱۶) او هرگز به سگ بیچاره هیچ آبی برای نوشیدن نمی دهد.

پاسخ: (any)

 

۱۷) Don’t give …… money to Ron. He doesn’t deserve.

۱۷) به ران هیچ پولی نده، او مستحق آن نیست.

پاسخ: (any,any)

 

۱۸) there aren’t …….. students in the room at the moment.

۱۸) در حال حاضر هیچ شاگردی در اتاق نیست.

پاسخ: (any)

 

۱۹) please put …… water in the vase; the flowers are dying.

۱۹) لطفا مقداری آب در گلدان بریز، گل ها دارند خشک می شوند.

پاسخ: (some)
کاربرد some
کاربرد some

۲۰) I wanted a cigarette, but nobody had ….. .

۲۰) من یک سیگار می خواستم، اما هیچ کس نداشت.

پاسخ: (any)

 

۲۱) sandy says she never has ……. cigarettes.

۲۱) سندی می گوید اصلا سیگار ندارد.

پاسخ: (any)

 

۲۲) there are ……. famous museums in Mexico City, but we didn’t have tome to visit …….. .

۲۲) چند موزه معروف در مکزیکو سیتی است، اما ما برای بازدید اصلا وقت نداشتیم.

پاسخ:(some,any)

 

۲۳) he never gives his kids ……. money.

۲۳) او هرگز به بچه هایش هیچ پولی نمی دهد.

پاسخ: (any)

 

۲۴) the doctor gave me ……. medicine for my cough.

۲۴) دکتر مقداری دارو برای سرفه ام به من داد.

پاسخ:(some)

  Someone and Anyone

  کاربرد someone و anyone

الف. کاربرد  someone {شخصی، کسی، یک نفر}

Someone در جملات مثبت

 

We heard someone enter the room.

ما صدای شخصی را که وارد اتاق شد شنیدیم.

 

ب. کاربرد anyone {کسی، هر کس، هیچ کس}

Anyone در جملات منفی با منفی سوالی

 

John didn’t take anyone with him.

جان کسی را با خودش نبرد.

Didn’t  John take anyone with him?

آیا جان هیچ کسی را با خودش نبرد؟

 

(۴) Practice

Change the following sentences from affirmative to negative.

تمرین شماره ۴ از کاربرد some و any :

جملات را از مثبت به منفی تبدیل کنید.

۱)he told us something about his trip.

  (he didn’t tell us anything about his trip.)

۱)او چیزی درباره سفرش به ما گفت.

(او هیچ چیز در باره سفرش به ما نگفت.)

۲)there is someone at the door.

۲) یک نفر دم در است.

پاسخ: (there isn’t anyone at the door)

۳) you left something on the hall table.

۳) تو چیزی را روی میز هال جا گذاشتی.

پاسخ: (you didn’t leave anything on the hall table)

 

۴)Bob will bring someone with him.

۴) باب یک نفر را با خود خواهد آورد.

پاسخ: (Bob won’t bring anyone with him)

 

۵) I lost the book somebody downtown.

۵) من کتاب را در جایی در مرکز شهر گم کردم.

پاسخ: (I didn’t lose the book anybody downtown)

 

۶) there is somebody in the next room.

۶) یک نفر در اتاق مجاور است.

پاسخ: (there isn’t  anybody in the next room)

 

۷) Bobbie went somewhere last night with her boss.

۷) بابی دیشب با رئیسش به جایی رفتند.

پاسخ: (Bobbie didn’t go anywhere last night with her boss)

 

۸) He has something important to say to you.

۸) او مطلب مهمی دارد که به تو بگوید.

پاسخ: (He doesn’t have anything important to say to you.)

(۵) Practice

Change the following sentences from negative to affirmative .

تمرین شماره ۵ از کاربرد some و any :

جملات را از منفی به مثبت تبدیل کنید.

 

۱)he doesn’t know anything about the plan.

  (he knows something about the plan.)

۱)او هیچ چیزی در باره نقشه نمی داند.

(او چیزی درباره نقشه می داند.)

۲) there isn’t anything the matter with Toby’s ear.

۲) گوش تایی هیچ مشکلی نداره.

پاسخ: (there’s  something the matter with Toby’s ear)

 

۳) there wasn’t anyone at the door.

۳) هیچکس دم در نبود.

پاسخ: (there was someone at the door)

 

۴) we haven’t spoken to anybody about it.

۴) ما دراین باره با کسی صحبت نکرده ایم.

پاسخ:(we’ve  spoken to somebody about it)

 

۵) there doesn’t seem to be anybody in the office.

۵) به نظر نمیرسد کسی در اداره باشد.

پاسخ: (there seems to be somebody in the office)

 

۶) My keys aren’t anywhere in this room.

۶) کلیدهای من در هیچ کجای این اتاق نیست.

پاسخ: (My keys are somewhere in this room)
کاربرد any
کاربرد any

۷) I don’t think there is anything wrong with the calculator.

۷) فکر نمی کنم ماشین حساب هیچ مشکلی داشته باشد.

پاسخ: (I think there is something wrong with the calculator)

 

۸) they couldn’t find her anywhere.

۸) آنها هیچ کجا نتوانستند او را پیدا کنند.

پاسخ: (they could find her somewhere)

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.