0

کاربرد فعل take و کاربرد before ، until ، when با زمان حال

کاربرد take و  کاربرد when , until , before

It Takes …

در این آموزش به بررسی کاربرد take و کاربرد when , until و before میپردازیم.

کاربرد فعل take (طول کشیدن) 

 It take بیانگر مدت زمانی است که برای کامل شدن کاری در نظر گرفته ایم. این ساختار همیشه با شکل مصدری فعل به کار می رود.

 

مفعول + شکل ساده فعل + to + مدت زمان + مفعول + it takes

 

It takes me 45 minutes to get ready in the morning.

برای من ۴۵ دقیقه طول می کشد تا صبح ها اماده شوم.(حال)

It took us three weeks to finish the project.

برای ما سه هفته طول کشید تا پروژه را تمام کنیم. (گذشته)

It will take you a half-hour to change that tire.

برای شما نیم ساعت طول خواهد کشید تا آن تایر را عوض کنید. (آینده)

کاربرد فعل take
کاربرد فعل take

لغات مربوط به این بخش

بطوری که

so that

آینده

future

مورد نیاز

required

از طریق

by

معنی

meaning

انشا

composition

پل

bridge

تلگراف

cable

حمام

bathroom

آشپزخانه

kitchen

پوشیدن

dress

کمتر

less

دلقک

clown

گریم کردن

put on makeup

فقط

just

بهتر شدن

recover

 

(۱)Practice

Change each of the following sentences so that it begins with a present tense, past tense, or future tense, or future tense form of it takes as required by the meaning.

تمرینی از کاربرد take

با توجه به معنی و زمان جملات زیر آنها را به صورتی تغییر دهید که با it takes شروع شوند.

 

۱)she walked to work in ten minutes.

  (it took her ten minutes to walk to work.)

۱)او ده دقیقه ای به محل کار رسید.

(برای او ده دقیقه طول کشید تا به محل کارش برسد.)

۲) I finished my work in an hour.

۲) من یک ساعته کارم را تمام کردم.

پاسخ: (it tool me an hour to finish my work)

 

۳) she learned to speak English well in only one year.

۳) او فقط در عرض یک سال یاد گرفت به خوبی انگلیسی صحبت کند.

پاسخ: (it took her one year to learn to speak English well)

 

۴) I wrote my composition in thirty minutes.

۴) من انشاءام را در عرض سی دقیقه نوشتم.

پاسخ: (it took me thirty minutes to write my composition.)

 

۵) the train went around the mountain in three hours.

۵) قطار در عرض سه ساعت دور کوه را پیمود.

پاسخ: (it took the rain three hours to go around the mountain)

 

۶) they finished the bridge in one year.

۶) انها کار پل را یک ساله تمام کردند.

پاسخ: (it took them one year to finish the bridge)

 

۷) the cable reached him in two days.

۷) تلگراف دو روزه به دستش رسید.

پاسخ: (i took the cable two days to reach him)

 

۸) we walk to school every morning in about fifteen minutes.

۸) ما هر روز صبح حدودا در عرض ۱۵ دقیقه پیاده به مدرسه می رسیم.

پاسخ: (it takes us about fifteen minutes to walk to school every morning)

 

۹) you’ll get there in about an hour.

۹) شما حدودا یک ساعته به آنجا خواهید رسید.

پاسخ: (it will take you about an hour to get there)

 

۱۰) we’ll paint the bathroom in two hours.

۱۰) ما دوساعته حمام را نقاشی خواهیم کرد.

پاسخ: (it will take us two hours to paint the bathroom)

 

۱۱) you’ll paint the kitchen in only one and half hours.

۱۱) شما آشپزخانه را فقط در عرض یک ساعت و نیم رنگ خواهید زد.

پاسخ: (It’ll take you only 1.1/2 hours to paint the kitchen)

 

۱۲) I wash and dress each morning in less than fifteen minutes.

۱۲) من هر روز صبح کمتر از ۱۵ دقیقه شستشو می کنم و لباس می پوشم.

پاسخ: (it takes me less than fifteen minutes to wash and dress each morning)

 

۱۳) the clown puts on his makeup in half an hour.

۱۳) دلقک نیم ساعته خود را گریم می کند.

پاسخ: (it takes him half an hour to put on his makeup)

۱۴) he learned to swim in just a few days.

۱۴) او فقط در عرض چند رو شنا کردن را یاد گرفت.

پاسخ: (it took him just a few days to learn to swim)

 

۱۵) she recovered from her illness in two months.

۱۵) در عرض دو ماه بیماری او بهبود پیدا کرد.

پاسخ: (it took her two months to recover from her illness)

 

۱۶) I’ll run to the corner store and get what you need in just two or three minutes.

۱۶) من مسیر فروشگاه سر نبش را خواهم دوید و آنچه را که تو لازم داری در عرض فقط دو یا سه دقیقه خریداری خواهم کرد.

پاسخ: (it will take me just two or three minutes to run to the comer store and get what you need )
کاربرد فعل take
کاربرد فعل take

Present Tense When, Until, Before etc.

کاربرد before, until , when و غیره با زمان حال

در صورت استفاده از کلماتی مانند before ، until ، when به جای if، ساختار جمله مان مشابه شرطی نوع اول می باشد.

 

اگر باران ببارد، ما ر خانه خواهیم ماند.

if it rain, we will stay at home.

زمانی که باران ببارد، ما بیرون خواهیم رفت.

when it rains, we will go outside.

به محض اینکه باران ببارد، ما بیرون خواهیم رفت.

as soon as it rains, we’ll go outside.

زمانیکه باران ببارد، ما بیرون خواهیم رفت.

while it rains, we’ll go outside.

اگر باران نبارد، ما بیرون خواهیم خواهیم رفت.

Unless it rains,we’ll go outside.

تا مادامی که باران ببارد، ما بیرون خواهیم رفت.

as long as it rains, we’ll go outside.

قبل از اینکه باران ببارد، ما بیرون خواهیم رفت.

before it rains, we’ll go outside.

تا زمانی که باران ببارد، ما بیرون خواهیم رفت.

Until it rains. We\ll go outside

لغات مربوط به این بخش

زدن،حمله کردنstrike
در حال اعتصابon strike
تولیدproduction
کاهش داشتنreduce
برگشتنget back
بالا امدنrise
بالاترhigher
سیلflood
جا گرفتن، گرفتن صندلیget a seat
قرمز شدنturn red
خیلی طولانیtoo long
سوختنget burned

Practice

Supply the proper form of the verbs in parentheses.

تمرینی از کاربرد before, until , when :

شکل درست افعال داخل پرانتز را به کار برید.

 

۱)we will stay outside until it … (rain).

۱) ما بیرون خواهیم ماند تا زمانی که باران ببارد.

پاسخ: (rains)

 

۲)if the weather … (be) nice next Sunday, we will go to the mountains.

۲) اگر یکشنبه آینده هوا خوب باشد، ما به کوه خواهیم رفت.

پاسخ: (is)

 

۳) if the workers … (go) on strike, production will be greatly reduced.

۳) اگر کارگران در اعتصاب باشند، تواید تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.

پاسخ:(go)

 

۴) please watch my bag while I … (get) my ticket.

۴) لطفا مواظب کیفم باش زمانی که من بلیطم را می خرم.

پاسخ:(get)

 

۵) please call me as soon as you … (get) back from your trip.

۵) لطفا به محض اینکه از سفرت برگشتی به من زنگ بزن.

پاسخ: (get)

۶) i won’t go unless they … (invite) me.

۶) اگر انها دعوتم نکنند، نخواهم رفت.

پاسخ:(invite)

 

۷) if the river … (rise) much higher, there will be a flood.

۷) اگر رودخانه بالاتر بیاید، سیل خواهد شد.

پاسخ: (rises)

 

۸) don’t leave until I … (call) you.

۸) تا من به تو زنگ نزده ام نرو.

پاسخ:(call)

 

۹) if it … (rain) next Saturday, I may have to cancel my trip.

۹) اگر شنبه آینده باران ببارد، ممکن است مجبور شوم سفرم را کنسل کنم.

پاسخ:(rains)

 

۱۰) when the weather … (get) warmer, we can go swimming.

۱۰) زمانی که هوا گرم تر شود، ما می توانیم به شنا برویم.

پاسخ:(gets)

 

۱۱) I plan to wait here until the mail … (arrive).

۱۱) من قصد دارم در اینجا منتظر بمانم تا اینکه پست برسد.

پاسخ:(arrives)

 

۱۲) if you … not .. (arrive)  on time, you will not get a seat.

۱۲) اگر به موقع نیایی، صندلی گیرت نخواهد آمد.

پاسخ:(do not arrive)

 

۱۳) when you … (see) the light turn red. Be sure to stop your car.

۱۳) هنگامی که می بینی چراغ قرمز شده، حتما ماشینت را متوقف کن.

پاسخ:(see)

 

۱۴) if you … (sit) in the sun too long, you may get burned.

۱۴) اگر مدت طولانی در آفتاب بشینی، ممکن است بسوزی.

پاسخ:(sit)

 

۱۵) Give him this report as soon as you … (see) him.

۱۵)به محض اینکه او را دیدی این گزارش را به او بده.

پاسخ:(see)
کاربرد before ، until ، when
کاربرد before ، until ، when
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.