0

مکالمات در فعالیت های روزمره به زبان انگلیسی ۲ | Everyday Activities

مکالمات در فعالیت های روزمره به زبان انگلیسی Everyday Activities

در این بخش به قسمت دوم از فعالیت های روزانه در آموزش مکالمه زبان انگلیسی پرداخته می شود. این فعالیت های روزانه شامل موارد زیر می باشند:

تمیز کردن خانه، شستن لباس ها و ظرف ها، اتو کردن، رفتن به مدرسه و سرکار، رفتن به فروشگاه، خواندن درس .

سعی شده است تمام تلفظ های فعالیت های روزانه قسمت ۲ برای شما عزیزان نوشته شود. فیلم آموزش این فعالیت ها در قسمت بالا قابل مشاهده می باشد.

امید است که این بخش از آموزش مکالمه انگلیسی راهنمای خوبی برای شناختن فعالیت های روزمره برای شما باشد.

فعالیت های روزمره (۲)

Everyday Activities (2)

مکالمات در فعالیت های روزمره به زبان انگلیسی
A. Hello. This is Tom. What are you doing?
الو. من تام هستم. تو داری چه کار می کنی؟
 
B: I’m cleaning the house. How about you?
من دارم خونه را تمیز می کنم. تو چطور؟

A: I’m washing the dishes.
.دارم ظرفارو می شورم

Are you going to do the laundry soon?
آیا قصد داری به زودی لباسارو بشوری؟

B: Yes, I’m going to do the laundry in a little while.
.آره، قصد دارم کمی بعد لباسارو بشورم

۱) من دارم آپارتمان را تمیز می کنم.

۲) من دارم ظرف ها رو می شورم.

۳) من دارم لباس هارو می شورم.

۴) من دارم اتو می کنم.

۵) من دارم به بچه غذا می دم.

۶) من دارم خونه رو تمیز می کنم.

۷) او داره سر کار میره.

۸) اون داره کار می کنه.

۹) اون داره به مدرسه می ره.

۱۰) اون داره با ماشین سر کار می ره.

۱۱) اونا دارن کارشونو ترک می کنند.

۱۲) ما داریم به فروشگاه می ریم.

۱۳) شما دارین درس می خونین.

۱۴) اون داره با اتوبوس به مدرسه میره.

۱۵) ما داریم به خونه می آئیم.

۱۶) ما داریم به خونه می رسیم.

۱) I’m cleaning the apartment.

2) I’m washing the dishes.

3) I’m doing the laundry.

4) I’m ironing.

5) I’m feeding the baby.

6) I’m cleaning the house.

7) He’s going to work.

8) He’s working.

9) He’s going to school.

10) He’s driving to work.

11) They’re leaving work.

12) We’re going to the store.

13) You ‘re studying.

14) She’s taking the bus to school.

15) We’re coming home.

16) We’re getting home.

تلفظ

Pronunciation

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.