0

فعل مجهول در زبان انگلیسی

 فعل مجهول در انگلیسی

در زبان انگلیسی معمولا از شکل معلوم فعل یعنی شکلی که فاعل آن مشخص و معین باشد استفاده می کنیم. اما در مواردی که فاعل جمله مشخص نباشد از فعل مجهول یا از شکل مجهول فعل در گرامر زبان انگلیسی استفاده می شود.

الف. طریقه ساختن فعل مجهول:

قسمت سوم فعل + فعل کمکی be + مفعول جمله معلوم

Tom sent an e-mail.

تام یک ایمیل فرستاد. (فاعل تام است)

An e-mail was sent.

یک ایمیل ارسال شد. (فاعل معلوم نیست)

فعل مجهول در انگلیسی
فعل مجهول در انگلیسی

 مقایسه شکل های معلوم و مجهول جملات در زمان های مختلف

شکل مجهول

شکل معلوم

قسمت سوم فعل + am/ is /are + …شکل ساده فعل + فاعل

حال ساده

a massage is sent. (by her)

she sends a message.

مثال
پیامی ارسال می شود.(توسط او)او یک پیام می فرستد.ترجمه
قسمت سوم فعل + was / were  + …شکل گذشته فعل + فاعل

گذشته ساده

a massage was sent. (by her)she sent a massage.مثال
پیامی ارسال شد. (توسط او)او یک پیام فرستاد.ترجمه
قسمت سوم فعل  + will be + …شکل ساده فعل + will + فاعل

آینده ساده

a massage will be sent.

she will send a massage.

مثال
پیامی ارسال خواهد شد.او یک پیام خواهد فرستاد.ترجمه
قسمت سوم فعل+have/has been+…قسمت سوم فعل + have/has+ فاعل

حال کامل

a message has been sent.

she has sent a message.

مثال
پیامی فرستاده شده است.او یک پیام فرستاده استترجمه
قسمت سوم فعل + had been+ …قسمت سوم فعل + had + فاعل

گذشته کامل

a message had been sent.

she had sent a message.

مثال
پیامی فرستاده شده بود.او یک پیام فرستاده بود.ترجمه

 

ب. کاربرد شکل مجهول فعل:

۱٫زمانی که بخواهیم به مفعول اهمیت بیشتری دهیم.

The picture  was drawn by Peter.

عکس به وسیله پیتر کشیده شد.(نه توسط شخص دیگر)

 

۲٫زمانی که فاعل را نمی شناسیم.

My wallet has been stolen.

کیف من دزدیده شده است.(دزد معلوم نیست.)

(۱) Practice

Change the following from the active voice to the passive voice.

جملات زیر را از معلوم به مجهول تبدیل نمایید.

۱)Wayne delivers the mail every day.

(the mail is delivered by Wayne every day.)

وین هر روز محموله پستی را حمل می کند(محموله پستی هر روز توسط وین حمل می شود.)

۲) fire destroyed that house.

۳) the audience enjoyed the concert very much.

۴) bob took that book from the desk.

۵) Walter will eat the cake.

۶) Beth has finished the report.

۷) Ms. Duke will leave the tickets at the box office.

۸) The messenger has just left a box of flowers for you.

۹) The police easily captured the thief.

۱۰) Many people attended the lecture.

۱۱) The movie disappointed us very much.

۱۲) Mr. Jones manages the export division.

۱۳) John returned the money last night.

ترجمه فارسی سوالات بالا :

۲) آتش آن خانه را نابود کرد.

۳) حضار از کنسرت خیلی لذت بردند.

۴)باب آن کتاب را زا روی میز برداشت.

۵)والتر کیک را خواهد خورد.

۶) بث گزارش را تمام کرده است.

۷) خانم دیوک بلیط ها را در صندوق پست خواهد گذاشت.

۸) پیک همین حالا یک جعبه گل برایتان آورده است.

۹) پلیس به آسانی دزد را دستگیر کرد.

۱۰) مردم زیادی در سخنرانی شرکت کردند.

۱۱) فیلم خیلی ناامیدمان کرد.

۱۲) آقای جونز بخش صادرات را مدیریت می کند.

۱۳) جان شب گذشته پول را پس داد.

:Answer

۲) that house was destroyed by fire

۳) the concert was enjoyed very much by the audience

۴) that book was taken from the desk by Bob

۵) the cake will be eaten by Walter

۶) the report has been finished by Beth.

۷) the tickets will be left at the box office by ms.duke

۸) a box of flowers has just been left for you by the messenger

۹) the thief was easily captured by the police

۱۰) the lecture was attended by many people

۱۱) we were very much disappointed by the movie

۱۲) the export division is managed by Mr. Tones

۱۳) the money was returned by john last night.

(۲) Practice

Change the following from the passive voice  to the active voice .

جملات زیر را از مجهول به معلوم تبدیل نمایید.

۱) that book was written by Andy Murphy.

 (Andy Murphy wrote that book.)

۱) آن کتاب توسط اندی مورفی نوشته شده است. (اندی مورفی آن کتاب را نوشت.)

فعل مجهول در زبان انگلیسی مثال یک ایمیل ارسال شد
فعل مجهول در زبان انگلیسی

۲) the entire city was destroyed by the fire.

۳) the town was captured by the enemy.

۴) the money has been stolen from my purse by someone.

۵) the book was found by Mary.

۶) the book has been returned by john.

۷) the book is read by many people all over the world.

۸) the mail is delivered by Paula.

ترجمه فارسی سوالات بالا :

۲) تمام شهر به وسیله آتش نابود شد

۳) شهر توسط دشمن تسخیر شد

۴) پول توسط یک نفر از کیفم دزدیده شده است.

۵) کتاب توسط مری پیدا شد

۶) کتاب توسط جان برگردانده شده است.

۷) کتاب توسط اشخاص زیادی در سراسر جهان خوانده می شود.

۸) محموله پستی توسط پائولا حمل می شود.

:Answer

۲) the fire destroyed the entire city

۳) the enemy captured the town

۴) Someone has stolen the money from my purse

۵) Mary found the book

۶) John has returned the book

۷) Many people all over the world read the book

۸) Paula delivers the mail.

 فعل مجهول (افعال مدال و استمراری) در زبان انگلیسی

۱٫برای ساختن شکل مجهول جملاتی که دارای افعال مدال هستند، بعد از آنها be و سپس قسمت سوم فعل را می آوریم.

شکل معلوم

من باید این کار را تمام کنم

I have to finish this work.

او باید این را به موقع تمام می کرد

She had to finish it on time.

تو می توانی حالا این را ببینی

You can see it now

او باید پروژه پایان ترمش را تایپ کند.

He should type his term paper

ما باید تکلیف انجام دهیم

We ought to do the homework

آنها ممکن است مارا در اینجا ببینند.

They may see us here.

ما می توانستیم این را به یورو پرداخت کنیم

We could pay in euro

 

شکل مجهول

این کار باید تمام شود.

This work has to be finished.

این باید به موقع تمام شود.

It had to be finished on time

این می تواند دیده شود.

It can be seen.

پروژه پایان ترمش باید تایپ شود.

His term paper should be typed.

تکلیف باید انجام شود.

The homework ought to be done.

ما ممکن است در اینجا دیده شویم.

We may be seen here.

این می توانست به یورو پرداخت شود

It could be paid in euro.

 

۲٫برای ساختن شکل مجهول جملاتی که در زمان های استمراری هستند، بعد از فعل کمکی  be ، being و سپس قسمت سوم فعل را می آوریم.

شکل مجهول

شکل معلوم

 

a message is being sent.

یک پیام در حال ارسال است.

she is sending a message.

او در حال ارسال یک پیام است.

حال استمراری

a message was being sent.

یک پیام در حال ارسال بود.

she was sending a message.

او در حال ارسال یک پیام بود.

گذشته استمراری

a message will be being sent.

یک پیام در حال ارسال خواهد بود.

she will be sending a message.

او در حال ارسال یک پیام خواهد بود.

آینده استمراری

a message has been being sent.

یک پیام در حال ارسال بوده است.

she has been sending a message.

او در حال ارسال یک پیام بوده است.

حال کامل استمراری

 

فعل مجهول در زبان انگلیسی مثال او در حال ارسال یک پیام است.
فعل مجهول در زبان انگلیسی

فعل مجهول (منفی و سوالی) در زبان انگلیسی

برای ساختن شکل منفی جملات  مجهول بعد از فعل کمکی not اظافه می کنیم.

The film was not directed by Steven Spielberg.

The bricks won’t be delivered before Tuesday.

فیلم توسط استیون اسپیلبرگ کارگردانی نشد.

آجرها قبل از سه شنبه حمل نخواهند شد.

 

برای ساختن شکل سوالی جملات مجهول فعل کمکی را در اول جمله قبل از فاعل می آوریم.

Was the film directed by Steven Spielberg?

Will the bricks be delivered before Tuesday?

آیا فیلم توسط استیون اسپیلبرگ کارگردانی شد؟

آیا آجرها قبل از سه شنبه حمل خواهند شد؟

آموزش فعل مجهول در زبان انگلیسی
آموزش فعل مجهول در زبان انگلیسی

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.