0

ضمایر انعکاسی (تاکیدی) در زبان انگلیسی | Reflexive Pronouns

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی

در گرامر زبان انگلیسی کلماتی که به self- و selves- ختم می شوند ضمایر انعکاسی یا ضمایر تاکیدی نامیده می شوند.

ضمایر انعکاسی اشاره به فاعل جمله دارند. در واقع فاعل و مفعول جمله یکی هستند و در این حالت جای ضمایر بعد از فعل خواهد بود.

The man wounded himself.

مرد خودش را زخمی کرد.(فاعل و مفعول جمله کلمه مرد می باشد.)

The woman burned herself.

زن خودش را سوزاند.(فاعل و مفعول جمله کلمه زن می باشد.)

I hurt myself.

من به خودم آسیب رساندم.(فاعل و مفعول جمله کلمه من می باشد.)

ضمایر انعکاسی انگلیسی
ضمایر انعکاسی انگلیسی

ضمایر انعکاسی  Reflexive and Emphatic Pronouns

Ourselves خودمان

Myself خودم

Yourselves خودتان

Yourself خودت

Themselves خودشان

Himself (خودش(مذکر

Herself (خودش(مونث

Itself (خودش(اشیا

مثال:

I always walk with myself when I am alone.

He do it himself.

او خودش تنها این کار را کرد.

 توجه داشته باشید که در ضمایر انعکاسی عمل به فاعل جمله برمی گردد و در واقع مفعول همان فاعل است: 

He cut himself.

خودش را زخمی کرد.

You should be ashamed of yourself.

باید از خودت خجالت بکشی.

Help yourselves.

از خودتان پذیرایی کنید.

We blame ourselves.

ما خودمان را مقصر می دانیم.

(۱) Practice

Supply the necessary reflexive pronouns.

تمرین شماره ۱ از ضمایر انعکاسی

ضمایر انعکاسی لازم را در جای خالی قرار دهید.

۱)The little girl hurt … when she fell.

    (The little girl hurt herself when she fell.)

۲) We protect … from the rain with an umbrella.

۳) The boy taught … to sew.

۴) Both boys taught … to swim.

۵) We all enjoyed … at the concert last night.

۶) The children are amusing … with the kitten.

۷) The policewoman shot … by accident.

۸) Did you enjoy … at the party last night?

۹) You will cut … with that knife if you are not careful.

۱۰) I once cut … badly with the same knife.

۱۱) I blame … for all that trouble.

۱۲) She likes to look at … in the mirror.

۱۳) My father cuts … every morning when he shaves.

۱۴) Joy cut … on a piece of glass.

۱۵) The child is not old enough to dress … .

۱۶) The dog hurt … when it jumped over the fence.

۱۷) Paul and I enjoyed … very much at the party last night.

۱۸) You shouldn’t really blame … for that mistake.

ترجمه فارسی سوالات بالا :

۱) وقتی که دختر کوچک افتاد خودش را زخمی کرد.

۲) ما با چتر خودمان را از باران محافظت می کنیم.

۳) پسر خودش دوزندگی را یاد گرفت.

۴) هر دو پسر خودشان شنا کردن را یاد گرفتند.

۵) دیشب کنسرت به همه ما خوش گذشت.

۶) بچه ها خودشان را با بچه گربه سرگرم می کنند.

۷) پلیس (زن) به طور تصادفی به خودش شکلیک کرد.

۸) آیا دیشب در مهمانی به تو خوش گذشت؟

۹) اگر مواظب نباشی خودت را با آن چاقو می بری.

۱۰) من یکبار خودم را بدجوری با همان چاقو بریدم.

۱۱) من خودم را برای آن همه زحمت ملامت می کنم.

۱۲) او دوست دارد خودش را در آینه نگاه کند.

۱۳) پدرم هر روز صبح زمانی که اصلاح می کند خودش را زخمی می کند.

۱۴) جُوی خودش را با یک تکه شیشه زخمی کرد.

۱۵) کودک به اندازه کافی بزرگ نشده که خودش لباس بپوشد.

۱۶) سگ زمانی که از روی حصار پرید خودش را زخمی کرد.

۱۷) به پُل و من در مهمانی دیشب خیلی خوش گذشت.

۱۸) تو واقعا نباید خودت را به خاطر آن اشتباه سرزنش کنی.

Answer:

۲) ourselves   ۳) himself    ۴) themselves     ۵) ourselves    ۶) themselves     ۷) herself

۸) yourself(yourselves)      ۹) yourself(yourselves)      ۱۰)myself       ۱۱) myself       ۱۲) herself

۱۳) himself       ۱۴) herself       ۱۵) itself(himself, herself)       ۱۶)itself         ۱۷) ourselves

۱۸) yourself(yourselves)

 

ضمایر انعکاسی در نقش تاکید  [۲]Reflexive Pronouns

ضمایر انعکاسی را می توان برای تاکید بر کسی یا چیزی به کار برد. دراین حالت این ضمایر یا بلافاصله بعد از فعل می آیند و یا در آخر جمله قرار می گیرند.

I myself will do the work.

I will do the work myself.

من خودم کار را انجام خواهم داد.

The car itself was undamaged.

The car was undamaged itself.

خود ماشین صدمه ندید.

They are going to have to fix the motor themselves.

They themselves are going to have to fix the motor.

آنها مجبور خواهند بود خودشان موتور را تعمیر کنند.

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی
ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی

(۲) Practice

Supply the necessary reflexive pronouns.

تمرین شماره ۲

ضمایر تاکیدی لازم را در جای خالی قرار دهید.

۱) Claude …… will make all the preparations for the trip.

    (Claude himself will make all the preparations for the trip.)

۲) I …… will have little to do.

۳) Amy said that she ……. saw the man enter the office.

۴) The policeman …….. shot the thief.

۵) We …….. made the first offer to buy the business.

۶) The president ………  will deliver the principal address.

۷) She says that she ……….. will be responsible for the debt.

۸) I …… refused to take part in the matter.

۹) The boys …… will cut the grass once a week.

۱۰) The captain …….. let the attack against the enemy.

۱۱) The pupils …….. decorated the classroom with flags and flowers.

۱۲) the detective …….. committed the crime.

۱۳) I …….. don’t like that restaurant.

۱۴) It was you ……. who recommended it so highly.

۱۵) They ……. will provide the money.

۱۶) Jack …….. mailed the letter.

۱۷) They …….. arranged the matter in that form.

۱۸) You …….. must speak to him about it.

۱۹) Janet said that she would arrange for the flowers …….. .

۲۰) I don’t want to do it, but I guess I’ll have to go ……… .

ترجمه فارسی سوالات بالا :

۱)کلود خودش همه تدارکات سفر را مهیا خواهد کرد.

۲) من خودم کار اندکی برای انجام دادن خواهم داشت.

۳) ایمی گفت که او خودش مرد را دید که وارد دفتر کار شد.

۴) پلیس خودش به دزد شلیک کرد.

۵) ما خودمان اولین پیشنهاد خرید شرکت را دادیم.

۶) رئیس خودش سخنرانی اصلی را ایراد خواهد کرد.

۷) او می گوید که خودش مسئول بدهی خواهد بود.

۸) من خودم از دخالت در موضوع امتناع کردم.

۹) پسرها خودشان هفته ای یک بار علف ها را خواهند زد.

۱۰) کاپیتان خودش حمله علیه دشمن را هدایت کرد.

۱۱) دانش آموزان خودشان کلاس را با پرچم و گل تزئین کردند.

۱۲) کارآگاه خودش مرتکب جنایت شد.

۱۳) من خودم از آن رستوران خوشم نمی آید.

۱۴) تو خودت بودی که آن را شدیدا توصیه کردی.

۱۵) آنها خودشان پول را تامین خواهند کرد.

۱۶) جک خودش نامه را پست کرد.

۱۷) آنها خودشان موضوع را به آن شکل ترتیب دادند.

۱۸) تو خودت باید در این باره با او صحبت کنی.

۱۹) ژانت گفت که خودش گل ها را مرتب خواهد کرد.

۲۰) من نمی خواهم این کار را انجام دهم، اما فکر می کنم خودم مجبور به رفتن خواهم بود.

Answer:

۲) myself        ۳) herself      ۴) himself     ۵) ourselves      ۶) herself(himself)      ۷) herself

۸) myself       ۹) themselves      ۱۰) himself(herself)        ۱۱) themselves       ۱۲) himself(herself)

۱۳) myself     ۱۴) yourself       ۱۵) themselves         ۱۶) himself       ۱۷) themselves

۱۸) yourself(yourselves)        ۱۹) herself      ۲۰) myself

 

ضمایر انعکاسی با by به مفهوم به تنهایی  [۳]Reflexive Pronouns

By ourselves خودمان به تنهایی

By myself خودم به تنهایی

By yourselves خودتان به تهایی

By yourself خودت به تنهایی

By themselves خودشان به تنهایی

By himself (خودش به تنهایی(مذکر

By herself (خودش به تنهایی(مونث

By itself (خودش به تنهایی(غیرشخص

She lives by herself.

او به تنهایی زندگی می کند.

He built this house by himself.

او این خانه را به تنهایی ساخت.

ضمایر انعکاسی انگلیسی مثال او خودش به تنهایی خانه ساخت
ضمایر انعکاسی انگلیسی

(۳) Practice

In place of word alone, substitute the preposition by and the required reflexive pronoun.

تمرین شماره ۳:

به جای کلمه alone حرف اضافه by و ضمیر انعکاسی مناسب قرار دهید.

۱(He went for a walk in the park alone.

    (He went for a walk in the park by himself.)

۲) They made the long trip through the woods alone.

۳) I don’t like to go to the movies alone.

۴) Kim, however, prefers to go to the movies alone.

۵) Joe likes to take long walks in the woods alone.

۶) The old man lives alone in the cabin in the woods.

۷) Hal works alone in a small office.

۸) My aunt, although she is elderly, prefers to live alone.

۹) Do you like to eat alone?

۱۰) I went to the opera last night alone.

۱۱) The girls study alone in one group and the boys study alone in a second group.

۱۲) One shouldn’t spend too much time alone.

۱۳) She sits alone and stares out of the window all day long.

۱۴) I can finish this work alone.

۱۵) He prefers to do his homework alone.

۱۶) The dog found its way home alone.

۱۷) He plans to make a trip to Canada alone.

۱۸) The wagon seemed to roll down the street alone.

۱۹) We always enjoyed steering the boat alone.

۲۰) You should try to answer the questions alone.

ترجمه فارسی سوالات بالا :

۱)او به تنهایی بریا پیاده روی به پارک رفت.

۲) آنها سفر طولانی در جنگل را به تنهایی انجام دادند.

۳) من دوست ندارم تنها به سینما بروم.

۴) با وجود این، کیم، ترجیح می دهد تنها به سینما برود.

۵) جو دوست دارد به تنهایی در جنگل راه پیمایی های طولانی کند.

۶) پیرمرد تنها در کلبه ای در جنگل زندگی می کند.

۷) هال به تنهایی در یک دفتر کار کوچک کار می کند.

۸) عمه ام، گرچه پیر است، ترجیح می دهد تنها زندگی کند.

۹) دوست داری تنها غذا بخوری؟

۱۰) من دیشب تنها به اپرا رفتم.

۱۱)دخترها به تنهایی در یک گروه درس می خوانند و پسر ها به تنهایی در گروه دوم درس می خوانند.

۱۲) انسان نباید مدت خیلی زیادی را در تنهایی به سر برد.

۱۳) او تنها می نشیند و تمام طول روز را به بیرون از پنجره چشم می دوزند.

۱۴) من می توانم این کار را به تنهایی تمام کنم.

۱۵) او ترجیح می دهد تکالیفش را به تنهایی انجام دهد.

۱۶) سگ راه خانه اش را به تنهایی پیدا کرد.

۱۷) او قصد دارد تنها به کانادا سفر کند.

۱۸) به نظر می رسید واگن به تنهایی به سمت پایین خیابان می غلطید.

۱۹) ما همیشه از اینکه قایق را به تنهایی هدایت کنیم لذت می بردیم.

۲۰) تو باید سعی کنی به تنهایی به سوالات پاسخ دهی.

Answer:

۲) by themselves   ۳) my myself   ۴) by herself(by himself)   ۵) by himself

۶) by himself   ۷) by himself   ۸) by herself   ۹) by yourself(by yourselves)   ۱۰)by myself

۱۱) by themselves, by themselves   ۱۲) by oneself   ۱۳) by herself   ۱۴) by myself   ۱۵) by himself

۱۶) by itself   ۱۷)by himself   ۱۸) by itself   ۱۹) by ourselves   ۲۰) by yourself(yourselves)

 

از سری آموزش ضمایر در گرامر انگلیسی که نیاز است مطالعه شود :

۱) ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی

۲) ضمایر انعکاسی (تاکیدی) در زبان انگلیسی

۳) ضمایر ملکی در زبان انگلیسی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.