0

سه قسمت مهم ترین افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

Irregular verbs افعال بی قاعده

سه قسمت مهم ترین افعال بی قاعده در انگلیسی

بررسی ۳ بخش از کاربردی ترین و مهم ترین افعال بی قاعده در گرامر زبان انگلیسی:

 

اسم مفعول (قسمت سوم فعل)گذشته سادهحال ساده (شکل ساده)
برخاسته،بلند شده arisenarosearise
بیدار شده، بیدار کرده awakenedawokeawake

 

معنی

اسم مفعول (قسمت سوم فعل)

گذشته ساده

حال ساده (شکل ساده)

تحمل کرده،متولد شده

born

bore

bear

زده

beaten

beat

beat

شده

become

become

become

شروع کرده

began

began

begin

خم شده

bent

bent

bend

شرط بسته

bet

bet

bet

گره زده، مجبور کرده

bound

bound

bind

گاز گرفته

bitten

bit

bite

خون آمده

bled

bled

bleed

وزیده

blown

blew

blow

شکسته

broken

broke

break

آورده

brought

brought

bring

ساخته

built

built

build

ترکیده

burst

burst

burst

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی
افعال بی قاعده در زبان انگلیسی : شکسته broken

اسم مغعول (قسمت سوم فعل)

گذشته ساده

حال ساده (شکل ساده)

انداخته

cast

cast

cast

گرفته

caught

caught

catch

انتخاب کرده

chosen

chose

choose

چنگ زده

clung

clung

cling

آمده

come

came

come

ارزیده

cost

cost

cost

خزیده

crept

crept

creep

بریده

cut

cut

cut

جرات کرده

dared

dared

dare

معامله کرده

dealt

dealt

deal

کنده

dug

dug

dig

انجام داده

done

did

do

رسم کرده

drawn

drew

draw

خواب دیده

dreamt

dreamt

dream

نوشیده

drunk

drank

drink

رانندگی کرده

driven

drove

drive

خورده

eaten

ate

eat

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی : خورده eaten
افعال بی قاعده در زبان انگلیسی : خورده eaten

اسم مفعول (قسمت سوم فعل)

گذشته ساده

حال ساده(شکل ساده)

افتاده

fallen

fell

fall

خورانده

fed

fed

feed

احساس کرده

felt

felt

feel

جنگیده

fought

fought

fight

پیدا کرده

found

found

find

محکم پرتاب کرده

flung

flung

fling

پرواز کرده

flown

flew

fly

فراموش کرده

forgotten

forgot

forget

بخشیده

forgiven

forgave

forgive

یخ زده

frozen

froze

freeze

 

اسم مفعول (قسمت سوم فعل)

گذشته ساده

حال ساده(شکل ساده)

رسیده،شده

gotten(got)

got

get

داده

given

gave

give

رفته

gone

went

go

آسیاب کرده

ground

ground

grind

رشد کرده

grown

grew

grow

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی : رشد کرده grown
افعال بی قاعده در زبان انگلیسی : رشد کرده grown

اسم مفعول (قسمت سوم فعل)

گذشته ساده

حال ساده(شکل ساده)

آویزان کرده

hung

hung

hang

داشته، خورده

had

had

have

شنیده

heard

heard

hear

پنهان کرده

hidden

hid

hide

زده

hit

hit

hit

نگه داشته، برگزار کرده

held

held

hold

صدمه زده

hurt

hurt

hurt

 

اسم مفعول (قسمت سوم فعل)

گذشته ساده

حال ساده(شکل ساده)

نگه داشته

kept

kept

keep

شناخته ، دانسته

known

knew

know

گذاشته

laid

laid

lay

هدایت کرده

led

led

lead

رفته

left

left

leave

قرض داده

lent

lent

lend

اجازه داده

let

let

let

دراز کشیده

lain

lay

lie

روشن کرده

lit(lighted)

lit(lighted)

light

گم کرده

lost

lost

lose

 

اسم مفعول (قسمت سوم فعل)

گذشته ساده

حال ساده(شکل ساده)

درست کرده،شده

made

made

make

منظور داشته، معنی داشته

meant

meant

mean

ملاقات کرده

met

met

meet

بدهکار بوده

owed

owed

owe

پرداخته

paid

paid

pay

ترک کرده

quit

quit

quit

خوانده

read

read

read

سوارشده

ridden

rode

ride

زنگ زده

rung

rang

ring

بلند شده

risen

rose

rise

دویده

run

ran

run

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی : دویده run
افعال بی قاعده در زبان انگلیسی : دویده run

اسم مفعول (قسمت سوم فعل)

گذشته ساده

حال ساده(شکل ساده)

دیده

seen

saw

see

جستجو کرده

sought

sought

seek

فروخته

sold

sold

sell

فرستاده

sent

sent

send

لرزیده/لرزاننده

shaken

shook

shake

تراشیده

shaved

shaved

shave

درخشیده

shone

shone

shine

شلیک کرده

shot

shot

shoot

نشان داده

showed

/shown

showed

show

چروک شده

shrunk

shrank

shrink

بسته

shut

shut

shut

آواز خوانده

sung

sang

sing

غرق شده

sunk

sank

sink

شسته

sat

sat

sit

چیده،غروب کرده

set

set

set

خوابیده

slept

slept

sleep

سریده،سرانده

slid

slid

slide

شکافته

slit

slit

slit

صحبت کرده

spoken

spoke

speak

سرعت گرفته

sped

sped

speed

گذرانده

spent

spent

spent

چرخیده

spun

spun

spin

شکافته

split

split

split

گسترش یافته

spread

spread

spread

پریده،جهیده

sprung

sprang

spring

ایستاده

stood

stood

stand

دزدیده

stolen

stole

steal

چسبیده

stuck

stuck

stick

نیش زده

stung

stung

sting

ضربه زده

struck

struck

strike

رشته کرده

strung

strung

string

قسم خورده

sworn

swore

swear

جارو کرده

swept

swept

sweep

شنا کرده

swum

swam

swim

تاب خورده

swung

swung

swing

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی : تاب خورده swung
افعال بی قاعده در زبان انگلیسی : تاب خورده swung

اسم مفعول (قسمت سوم فعل)

گذشته ساده

حال ساده(شکل ساده)

برده

taken

took

take

یاد داده

taught

taught

teach

پاره کرده

torn

tore

tear

گفته

told

told

tell

فکر کرده

thought

thought

think

انداخته

thrown

threw

throw

فهمیده

understood

understood

understand

اسم مفعول (قسمت سوم فعل)

گذشته ساده

حال ساده(شکل ساده)

بیدار شده

woke

woke

wake

پوشیده

worn

wore

wear

بافته

woven

wove

weave

ازدواج کرده

wed/

wedded

wed/

wedded

wed

گریه کرده

wept

wept

weep

خیس شده

wet/

wetted

wet/

wetted

wet

برنده شده

won

won

win

پیچانده

wound

wound

wind

فشرده شده

wrung

wrung

wring

نوشته شده

written

wrote

write

 

نمونه صرف افعال بی قاعده در زمان های مختلف

۱) فعل بی قاعده بودن (to be)

زمان حال ساده فعل بی قاعده (بودن to be)

we are

I am

you are

you are

they are

he,she,it is

زمان گذشته ساده فعل بی قاعده (بودن to be)

we were

I was

you were

you were

they were

he,she,it was

زمان آینده ساده فعل بی قاعده (بودن to be)

we will be

I will be

you will be

you will be

they will be

he,she,it will be

زمان حال کامل فعل بی قاعده (بودن to be)

we have been

I have been

you have been

you have been

they have been

he,she,it has been

زمان گذشته کامل فعل بی قاعده (بودن to be)

we had been

I had been

you had been

you had been

they had been

he,she,it had been

زمان آینده کامل فعل بی قاعده (بودن to be)

we will have been

I will have been

you will have been

you will have been

they will have been

he,she,it will have been

 

۲) فعل بی قاعده دیدن (to see)

شکل مجهول

زمان حال ساده

we are seen

I am seen

you are seen

you are seen

they are seen

he,she,it is seen

زمان گذشته ساده

we were seen

I was seen

you were seen

you were seen

they were seen

he,she,it was  seen

زمان آینده ساده

we will be seen

I will be seen

you will be seen

you will be seen

they will be seen

he,she,it will be seen

زمان حال کامل

we have been seen

I have been seen

you have been seen

you have been seen

they have been seen

he,she,it has been seen

زمان گذشته کامل

we had been seen

I had been seen

you had been seen

you had been seen

they had been seen

he,she,it had been seen

زمان آینده کامل

we will have been seen

I will have been seen

you will have been seen

you will have been seen

they will have been seen

he,she,it will have been seen

 

از سری آموزش فعل ها در گرامر انگلیسی که نیاز است مطالعه شود :
دیدگاه کاربران
  • Ali reza 20 ژانویه 2021

    بسیار کاربردی و عالی، چگونه می‌توان این دروس را بصورت مجموعه و منظم دریافت کرد؟

    • مدیر سایت 20 ژانویه 2021

      سپاس از لطف شما دوست خوبم. به زودی خدمتتون ارائه می کنیم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.