0

ریشه شناسی | گروه پیشوندها با حرف Q و R و S

۱)پیشوند  -quadri- ، quadru- ، quadr:

تعریف (Definition) :

Four or four times

مثال (Example) به همراه معنی :

a quadrilateral = shape with four straight sides : چهارپهلو

a quadruped = animal with four legs : جانور چهارپا

quadrangle = a flat shape that has four straight sides : (هندسه) چهارگوشه، چهارضلعی

توضیحات پیشوند  -quadri- ، quadru- ، quadr:

با ما همراه باشید با آموزش لغات انگلیسی از پایه، پیشوند ها سری S,R,Q

پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین quadr که به معنی چهارتایی و چهارگانه می باشد.

 

۲)پیشوند  -Quart:

تعریف (Definition) :

fourth

مثال (Example) به همراه معنی :

quarter = one fourth : یک چهارم

quarter = a musical composition or group involving 4 voices or instrumrnts : قطعه موسیقی مخصوص چهارتن خواننده، یا نوازنده

 

توضیحات پیشوند Quart:
پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین quartus که به معنی چهارمین و چهارم می باشد.

 

۳)پیشوند  -Quasi:

تعریف (Definition) :

Like something else or trying to be something else

مثال (Example) به همراه معنی :

a quasi-scientific approach = seemingly scientific, especially by using the language but not the methods or rigour of science : یک رویکرد شبه علمی

a quasi–governmental organization = supported by the government but managed privately : یک سازمان نیمه دولتی

توضیحات پیشوند  -Quasi:

این پیشوند در ریشه شناسی لغات انگلیسی پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین Quasi که به معنی شبه و بظاهر شبیه، نیمه، تا حدی ، وانمودین، وار، دیس، ظاهری، نما، واره می باشد.

 

۴)پیشوند  -Quin(t):

تعریف (Definition) :

five,fifth

مثال (Example) به همراه معنی :

quintet = a composition for 5 voices or instruments : قطعه موسیقی مخصوص ساز و آواز پنج نفری

quintuple = fivefold : پنج برابر

توضیحات پیشوند  -Quin(t):

پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین Quintus که به معنی پنج می باشد.

 

۵)پیشوند  -Radio:

تعریف (Definition) :

Using radio waves, radiation, ray

مثال (Example) به همراه معنی :

radio paging = calling people by radio : پی جو یا پیجر

radiologist = someone diagnosing or treating via radiation : رادیولژیست، پرتوشناس

توضیحات پیشوند  -Radio:

ریشه شناسی انگلیسی
پیشوند  -Radio به معنای اشعه

پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین Radius که به معنی اشعه می باشد.

 

۶)پیشوند  -Re:

تعریف (Definition) :

۱٫Again

مثال (Example) به همراه معنی :

They’re rebroadcasting the play = To broadcast again from the same station : برنامه تکراری پخش کردن (رادیو و تلویزیون)

تعریف (Definition) :

۲٫Again in a better way

مثال (Example) به همراه معنی :

She asked me to redo the essay = to do something again : دوباره انجام دادن

تعریف (Definition) :

۳٫Back to a former state

مثال (Example) به همراه معنی :

After years of separation they were finally reunited = to come together again : دوباره بهم پیوستن

توضیحات پیشوند  -Re:

۱٫پیشوندیست که به معنی دوباره می باشد.

۲٫پیشوندیست که به معنی بهتر انجام دادن کاری میی باشد.

۳٫پیشوندیست که به معنی برگشت به وضعیت قبلی می باشد.

 

۷)پیشوند  -Rent-a:

تعریف (Definition) :

Used to describe or refer to someone who is always willing to do something

مثال (Example) به همراه معنی :

a rent-a-mob = people who are always willing to go and protest somewhere : افرادی که همیشه مایل به رفتن و اعتراض کردن در جایی می باشند.

A rent-a-quote plitician = one who is always willing to make a state-ment about a subject : کسی که همیشه مایل به ایجاد یک بیانیه در مورد یک موضوع می باشد.

توضیحات پیشوند  -Rent-a:

پیشوندیست که به معنی کسی که همیشه مایل به انجام کاری است می باشد.

 

۸)پیشوند  -Retro:

تعریف (Definition) :

Back towards the past or an earlier state

مثال (Example) به همراه معنی :

retroactive legislation = laws which have an effect on things already done : قانون عطف به ماسبق شونده

a retrograde step = returning to a worse state : مرحله قهقرایی

توضیحات پیشوند  -Retro:

پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین retro که به معنی به سمت عقب می باشد.

 

۹)پیشوند  -Rhin(o):

تعریف (Definition) :

Nose

مثال (Example) به همراه معنی :

rhinoceros = a species of animals with a big horn on the snout : کرگردن

rhinoplasty = surgery of the nose : جراحی پیوندی بینی

توضیحات پیشوند  -Rhin(o):

پیشوندیست که مشتق از کلمه یونانی Rhis که به معنی بینی می باشد.

 

۱۰)پیشوند  -Romano:

تعریف (Definition) :

[in nouns and adjectives]

Ancient Roman and something else

مثال (Example) به همراه معنی :

Romano-British society = Romano-British culture is the culture that arose in Britaint under the Roman Empire following the Roman conquest in AD 43 and the creation of the province of Britannia : جامعه بریتانیایی – رومی

در مجموعه لغات انگلیسی توضیحات پیشوند  -Romano عبارت است از:

پیشوندیست که معنی روم باستان می باشد که نقش اسم یا صفت را ایفا می کند.

 

۱۱)پیشوند  -Schiz(o) و -Schist(o):

تعریف (Definition) :

Split

مثال (Example) به همراه معنی :

Schizophrenia = a serious mental illness in which someone’s thoughts and feelings are not based on what is really happening around them : اسکیزوفرنی، جنون جوانی، روان گسیختگی

Schist = a type of rock that naturally breaks apart : پلمه سنگ، شیست متورق

توضیحات پیشوند  -Schiz(o) و -Schist(o) :

پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین Schizein و Schizo که به معنی تقسیم یا جدا می باشد.

 

۱۲)پیشوند  -Self:

تعریف (Definition) :

۱٫by yourself or by itself

مثال (Example) به همراه معنی :

a self-propelled vehicle = Propelled by its own engine, motor, or the like, rather than drawn or pushed by a horse, locomotive : خودکششی، خودرو

تعریف (Definition) :

۲٫of, to,with, or for yourself or itself

مثال (Example) به همراه معنی :

a self-portrait= a drawing , painting , or description that you do of yourself : تصویری که نقاش از خود بکشد.

توضیحات پیشوند  -Self:

۱٫پیشوندیست که به معنی خودکار می باشد

۲٫پیشوندیست که به معنی از خود می باشد.

 

۱۳)پیشوند  -Semi:

تعریف (Definition) :

۱٫Exactly half

مثال (Example) به همراه معنی :

a semicircle = half a circle : نیم دایره

تعریف (Definition) :

۲٫Oarty but not completely

مثال (Example) به همراه معنی :

in the semi-darkness = Partial darkness : نیمه تاریک

semi-literate peolple = Capable of reading but not writing  : نیمه نویسا

تعریف (Definition) :

۳٫Happening , appearing etc twice in  a  particular period

مثال (Example) به همراه معنی :

a semi-weekly visit = occurring , done, appearing, or published twice a week : هفته ای دوبار

a semi-annual publication = occurring , done, or published every half year or twice a year : شش ماهه

توضیحات پیشوند  -Semi::

۱٫پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین Semi که به معنی نیم، نصف شده می باشد.

۲٫پیشوندیست که به معنی تا حدی، نیمه می باشد.

۳٫پیشوندیست که به معنی دو دفعه یا دو مرتبه در یک زمان خاص می باشد.

 

۱۴)پیشوند  -Septa:

تعریف (Definition) :

Seven

مثال (Example) به همراه معنی لغات انگلیسی:

Septet = a group  of seven singers or musicians who perform together : دسته هفت نفری (موسیقی)

توضیحات پیشوند  -Septa:

پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین septa که به معنی هفت یا هفتایی می باشد.

 

۱۵)پیشوند  -Sex:

تعریف (Definition) :

Six

مثال (Example) به همراه معنی :

Sextet = a composition or group of six, sextuple : نغمه شش سازه یا شش آوازه

Sextuple = sixfold : شش برابر

توضیحات پیشوند  -Sex:

پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین sextus که به معنی کشور شش یا ششمین می باشد.

 

۱۶)پیشوند  -She:

تعریف (Definition) :

Famale

مثال (Example) به همراه معنی :

a she-goat = A female goat : بز ماده

a she-devil = evil woman : شیطان مونث

توضیحات پیشوند  -She:

پیشوندیست که به معنی حیوان ماده یاغ جنس مونث می باشد.

 

۱۷)پیشوند  -Sino:

تعریف (Definition) :

۱٫Chinese and something else

مثال (Example) به همراه معنی :

Sino-Japanese War = The First Sino-Japanese War (1 August 1894-17 April 1895) was fought between Qing dynasty Chna and Meiji Japan, primarily over control of Korea : نخستین جنگ چین و ژاپن (۱ آگوست ۱۸۹۴ تا ۱۷ آوریل ۱۸۹۵) بین دودمان چینگ چین و میجی ژاپن بر سر کنترل کره در گرفت.

تعریف (Definition) :

۲٫Relating to China

مثال (Example) به همراه معنی :

a sinologist = someone who studies Chinese culture, Ian-guage, history etc : چین شناس، ویژه گر فرهنگ و ادبیات تاریخ چین

 

توضیحات پیشوند  -Sino:

۱٫پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین Sinae که به معنی کشور چین یا چینی می باشد.

۲٫پیشوندیست که معنی مربوط به کشور چین می باشد.

 

۱۸)پیشوند  -Socio:

تعریف (Definition) :

۱٫Relating to society

مثال (Example) به همراه معنی :

Sociology = the study of sosiety : جامعه شناسی

تعریف (Definition) :

۲٫Social and some thing else

مثال (Example) به همراه معنی :

Socioeconomic = based on a combination of social and economic conditioins : اجتماعی و اقتصادی

The study of language as it function in society : جامعه شناسی زبان

 

توضیحات پیشوند  -Socio:

۱٫پیشوندیست که کشتق از کلمه لاتین Socius که به معنی کسی که شما وقتتون را با او می گذرانید می باشد و همچنین به جامعه هم مربوط می شود.

۲٫پیشوندیست که به معنی وابسته به جامعه، اجتماعی می باشد.

 

۱۹)پیشوند  -Step:

تعریف (Definition) :

Used to show that someone is related to you not by birth but because a parent has married again

مثال (Example) به همراه معنی :

her stepdad = a man who is married to your mother but who is not your father : ناپدری

the problems of stepfamilies = A family composed of a parent , a stepparent, and a chld or children by a previous marriage : مشکلات خانواده های ناتنی

توضیحات پیشوند  -Step:

پیشوندیست که مشتق از کلمه انگلیسی قدیم Steop که به معنی وابسته به روابط زناشویی، نا، ناتنی می باشد.

 

۲۰)پیشوند  -Sub:

تعریف (Definition) :

۱٫under or below a particular level or thing

مثال (Example) به همراه معنی :

Sub-zero temperatures = below zero in temperature : دمای زیر صفر

Subsoil = beneath the surface : زیر خاک، خاک زیر را شخم زدن

تعریف (Definition) :

۲٫Less important or powerful than someone or something , or of lower rank than someone

مثال (Example) به همراه معنی :

a sublieutenant = a middle rank in the Royal Navy, or someone who has this rank : ستوان سوم

تعریف (Definition) :

۳٫Part of a bigger whole

مثال (Example) به همراه معنی :

a subsection = a part of section , especially in a legal document : بخش جزء ، قسمت فرعی

a subcommittee = a small group formed from a committee to deal with a particular subject in more detail : کمیته فرعی، سوکمیسیون

تعریف (Definition) :

۴٫Not as good as other people or things

مثال (Example) به همراه معنی :

Substandard housing  = not as good as the average , and not acceptable : زیر معیار یا مقیاس معمول یا قانونی

Subnormal intelligence = less or lower than normal : غیر طبیعی ، کم هوش

تعریف (Definition) :

۵٫Technical almost

مثال (Example) به همراه معنی :

Subtropical heat = related to or typical of  an area that is near a tropical area : وابسته به نواحی هم مرز نواحی استوایی، زیر استوایی، نیمه حاره

 

در آموزش لغات انگلیسی توضیحات پیشوند  -Sub شامل موارد زیر می باشد:

پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین sub که به معنی زیر، نزدیک به می باشد.

۱٫پیشوندیست که به معنی زیر می باشد.

۲٫پیشوندیست که به معنی درجه پایین تر نسبت به کسی یا چیزی می باشد.

۳٫پیشوندیست که که به معنی بخش کوچکتر می باشد.

۴٫پیشوندیست که به معنی نسبتا می باشد.

۵٫پیشوندیست که به معنی تقریبا می باشد.

 

۲۱)پیشوند  -Super:

تعریف (Definition) :

More, larger, greater, or more powerful

مثال (Example) به همراه معنی :

The super-rich = Having wealth or great possessions : ادمهای فوق العاده پولدار

Super-efficient = Oerforming or functioning in the best possible manner with the least waste of time and effort : فوق العاده کارآمد

توضیحات پیشوند  -Super:

پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین Super که به معنی بالا واقع در نوک چیزی، بالایی، فوق ، برتر می باشد.

 

۲۲)پیشوند  -Sym:

تعریف (Definition) :

The form used for syn – before the letters b, m, or p

مثال (Example) به همراه معنی :

Symphony = a long piece of music usually in four parts : سمفونی، قطعه طولانی موسیقی

توضیحات پیشوند  -Sym:

پیشوندیست که هم معنی با پیشوند Syn می باشد که قبل از حروفی که با  b,m,p شروع شود به کار می رود.

 

۲۳)پیشوند  -Syn:

تعریف (Definition) :

Together

مثال (Example) به همراه معنی :

A synthesis = combining of separate things : ترکیب

توضیحات پیشوند  -Syn:

پیشوندیست که مشتق از کلمه یوننانی Syn که به معنی با هم ، با همدیگر می باشد.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.