0

ریشه شناسی | گروه پسوندها با حرف h

۱)پسوند  head-:

تعریف (Definition) :

۱٫[in nouns]

The top of something

مثال (Example) به همراه معنی :

the pithead = the top of a coal mine : بالای معدن زغال سنگ

a letterthead = a name and address printed at the top of a letter : سربرگ، عنوان چاپی بالای کاغذ

تعریف (Definition) :

۲٫[in nouns]

The place where something begins

مثال (Example) به همراه معنی :

a fountainhead = the origin of something : منبع خبر، اصل و سرچشمه

توضیحات پسوند  head:

۱٫پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی بخش فوقانی می باشد.

۲٫پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی وابسته به زبان و مردم یک کشور می باشد.

 

۲)پسوند  high-:

تعریف (Definition) آموزش لغات انگلیسی :

[In adjectives]

Of a particular height

مثال (Example) به همراه معنی :

chest-high = as high as your chest : به بلندی قفسه سینه

a 7000 metre-high mountain : کوهی با ۷۰۰۰ متر ارتفاع

توضیحات پسوند  high:

ریشه شناسی انگلیسی
پسوند  high به معنای بلندی، ارتفاع

پسوندیست که تولید صفت می کند و به معنی به بلندی…. ، به ارتفاع ….. می باشد.

 

۳)پسوند  holic-:

تعریف (Definition) :

Another form of the suffix-aholic

مثال (Example) به همراه معنی :

alcoholic = relating to alcohol or containing alcohol : الکلی، دارای الکل

توضیحات پسوند  holic:

پسوندیست که تولید اسم یا صفت می کند و به معنی کسی که در کاری زیاده روی می کند می باشد.

 

۴)پسوند  hood-:

تعریف (Definition) :

۱٫[in nouns]

Used to refer to a period of time or a state

مثال (Example) به همراه معنی :

during his childhood = when he was a child : دوران بچگی، کودکی

parenthood = the state of being a parent : پدری، والدینی، وظایف والدین

تعریف (Definition) :

۲٫[in nouns]

The people who belong to a particular group

مثال (Example) به همراه معنی ذر ریشه شناسی استاد انگلیسی :

the priesthood = all the people who are priests : مقام کشیش، کشیش بودن

توضیحات پسوند  hood:

۱٫پسوندیست که تولید اسم می کند و اشاره به دوران خاصی می کند.

۲٫پسوندیست که تولید اسممی کند و اشاره به افرادی که به یک گروه خاص تعلق دارند می کند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.