0

داستان صداها کجا رفتند؟ به انگلیسی | ?Where did the Voices go

داستان انگلیسی صداها کجا رفتند؟: Where did the Voices go

روزی روزگاری پسرکی بود که درباره ی همه چیز و همه کس خبرچینی می کرد. هر وقت کسی می پرسید چه کسی این کار را انجام داده، با چه کسی این حرف را زده پسرک از جا می پرید و با صدای بلند اسم فرد گناهکار را می برد.

 

این موضوع باعث شده بود که در مدرسه بچه ها هرگز با یکدیگر حرف نزنند، زیرا می ترسیدند که پسرک سخن چین از حرف های آن ها برای ساختن حکایت ها و شایعاتش استفاده کند و از آنجا که بچه ها دیگر با هم حرف نمی زدند، کم کم صداهایشان را از دست دادند، طوری که هیچ کس دیگر نمی توانست چیزی بگوید.

 

این قضیه برای پسرک خیلی کسل کننده بود. پسرک به حال خود رها شده بود و احساس تنهایی می کرد و دیگران از او متنفر بودند، زیرا او را دلیل از دست دادن صداهای خود می دانستند…

 

پسرک که سرگردان مانده بود که برای حل این مشکل چه می تواند بکند، سرانجام تصمیم گرفت تعدادی پرسش طرح کند و آن ها را بی جواب بگذارد و از بچه ها بخواهد که جواب ها را پیدا کنند. این نقشه ی پسرک مؤثر واقع شد، اکنون با وجود این همه سؤال بی پاسخ، کم کم دوباره سر و کله ی صدای بچه ها پیدا می شد. حتی بهتر از آن، آن ها به قصد درمان یکدیگر با هم دوست می شدند.

 

بدین ترتیب پسرک یاد گرفت که نباید درباره ی همه چیز حرف بزند و پی برد که اگر به دیگران هم فرصت حرف زدن داده شود، رابطه ها دوستانه تر و سرگرم کننده تر خواهد بود.

There was once a little boy who told tales about absolutely everything. Whenever anyone asked who had done this, or who had said that the little boy jumped up and shouted out the guilty person’s name.


At his school the children ended up never speaking to each other; they were tired of the little boy using their words to tell tales. Because they no longer spoke, the children started to lose their voices, until no one could say anything at all.


This made things very boring for the little boy. He was left on his own, feeling lonely, and the others resented him for being the cause of everyone losing their voice


Wondering what he could do to solve the problem, it occurred to him that he could become the one who asks the questions, and leaves them unanswered. This plan worked, and now that there were so many questions needing an answer, everyone’s voices gradually started working again. Even better, people became friendlier towards him for having cured them.


And so it was that he learned not to tell tales about everything. He realised it was much more fun to let others speak for themselves.

فایل صوتی داستان صداها کجا رفتند؟

لغات کاربردی انگلیسی داستان صداها کجا رفتند؟

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.