0

آموزش جملات شرطی نوع سوم در زبان انگلیسی

 Conditional Sentences Past Unreal

آموزش جملات شرطی نوع سوم (گذشته غیر واقعی)

جملات شرطی نوع سوم در زبان انگلیسی درباره گذشته خیالی به کار می روند. گذشته ای که اتفاق نیفتاد. این نوع جملات (جملات شرط نوع سوم) برای بیان تاسف به کار می روند.

جواب شرطجمله شرط

فاعل+ would/ could/ might + have+ p.p.

If/ unless + فاعل+ had+ p.p.

If he had come here yesterday, I would have given him your address.

I would have given him your address if he had come here yesterday.

 اگر او دیروز اینجا آمده بود، من آدرس شمار ا به او داده بودم.

(یعنی اینکه او اینجا نیامد و من نتوانستم آدرس شما را به او بدهم. کاشکی آمده بود. یا حیف شد که نیامد.)

 

نکته ۱ : می توانیم با آوردن had در جمله شرط (پیرو) ، if را حذف کنیم. در این حالت در معنی جمله تغییری ایجاد نمی شود.

Had he come here yesterday, I would have given him your address.

اگر او دیروز اینجا امده بود، من آدرس شما را به او داده بودم.

 

نکته ۲ : به شکل های فشرده افعال شرطی نوع سوم توجه کنید.

If you had studied, you would have passed your exams.

If you’d studied, you would’ve passed your exams.

If you’d studied, you’d have passed your exams.

اگر درس خوانده بودی، در امتحاناتت قبول شده بودی.(درس نخواندی و قبول نشدی.)

آموزش جملات شرطی نوع سوم در انگلیسی
آموزش جملات شرطی نوع سوم در انگلیسی

(۱)Practice

Supply the correct form of the verb in parentheses in order to make past unreal conditions.

تمرین شماره ۱ از جملات شرطی نوع سوم :

با استفاده از افعال داخل پرانتز شکل شرطی نوع سوم را به کار برید.

(از شکل های فشرده would و have استفاده کنید.)

 

 

A

۱) if I had known her, I … (speak) to her.

(if I had known he, I would have spoken to her.

if I had known he, I’d have spoken to her.

if I had known he, I would’ve spoken to her.)

۱) اگر او را شناخته بودم با او صحبت کرده بودم.

 

۲) if he had learned the truth, he … (be) very angry.

۲) اگر او حقیقت را فهمیده بود، خیلی عصبانی شده بود.

پاسخ: (he would have been)

 

۳) If I had known that you needed me, I … (come) at once.

۳) اگر متوجه شده بودم که به من احتیاج داری، فورا آمده بودم.

پاسخ: (i would have come)

 

۴) if they had invited us, naturally we … (go) ti the party.

۴) اگر آنها ما را دعوت کرده بودند، طبعا به مهمانی رفته بودیم.

پاسخ: (we would have gone)

 

۵) if you had worn your overcoat, you … not … (catch) cold.

۵) اگر پالتویت را پوشیده بودی، سرما نخورده بودی.

پاسخ: (you would not have caught)

 

۶) if I had had your address, I … (write) to you.

۶) اگر آدرست را داشتم، به تو نامه نوشته بودم.

پاسخ: (I would have written)

 

B

 

۱)if I … (know) about this yesterday, I would have worried all day long.

۱)اگر دیروز در این مورد اطلاع داشتم، تمام طول روز نگران شده بودم.

پاسخ: (if I had known)

 

۲) if the weather … (be) nice yesterday, we would have gone to the beach.

۲) اگر دیروز هوا خوب بود، ما به ساحل رفته بودیم.

پاسخ: (if the weather had been)

 

۳) i would have looked you up if I …. (know) you were living in Kansas.

۳) من به دنبال تو گشته بودم اگر فهمیده بودم در کانزاس زندگی می کردی.

پاسخ: (if I had known)

 

۴) i wouldn’t have gotten wet if I … (wear) a raincoat.

۴) من خیس نشده بودم اگر بارانی پوشیده بودم.

پاسخ: (if I had worn)

 

۵) if he … (study) more, he would have gotten better grades.

۵) اگر او بیشتر درس خوانده بود، نمرات بهتری گرفته بود.

پاسخ: (if he had studied)

 

(۲)Practice

Change the following sentences from future-possible conditions to present – unreal conditions.

تمرین شماره ۲ از جملات شرطی نوع سوم :

جملات زیر را از شرطی نوع اول به شرطی نوع دوم تبدیل کنید.

۱)if Laura comes, she’ll help us.

  (if Laura came, she’d help us.)

۱)اگر لورا بیاید، به ما کمک خواهد کرد.

(اگر لورا می امد، به ما کمک می کرد.)

۲) if she studies hard, she will pass her driver’s test.

۲) اگر او سخت مطالعه کند، در آزمون رانندگی قبول خواهد شد.

پاسخ: (if she studied, she would pass)

 

۳) if I have the money, I will buy a new car.

۳) اگر من پول داشتاه باشم، یک ماشین جدید خواهم خرید.

پاسخ: ( if I had, I would buy)

 

۴) if I see her, I will give her your message.

۴) اگر او را ببینم، پیغام تو را به او خواهم داد.

پاسخ: ( if I saw, I would give )

 

۵) if you turn out the lights, we will be in the dark.

۵) اگر چراغ ها را خاموش کنی، ما در تاریکی خواهیم بود.

پاسخ: (if you turned, we would be )

 

۶) if she saves her money, she will be able to go on a vacation.

۶) اگر او پولش را پس انداز کند، قادر خواهد بود به تعطیلی برود.

پاسخ: (if she saved, she would be able to go)

 

۷) if the weather is nice, we will go to the beach.

۷) اگر هوا خوب باشد ما به ساحل خواهیم رفت.

پاسخ: (if the weather were, we would go )

۸) if he has time, he will go with us.

۸) اگر او وقت داشته باشد، با ما خواهد رفت.

پاسخ: (if he had, he would go )

 

۹) if they work hard, they will learn engineering.

۹) اگر انها سخت کار کنند مهندسی را یاد خواهند گرفت.

پاسخ: (if they worked, they would learn )

 

۱۰) if you go to Cube, you will have a lot of practice in speaking Spanish.

۱۰) اگر شما به کوبا بروید، در صحبت کردن اسپانیایی تمرین بسیاری خواهید داشت.

پاسخ: (if you went, you would have )

 

۱۱) If Eva is present, the party will be a success.

۱۱) اگر اوا حضور داشته باشدف مهمانی موفقیت آمیز خواهد بود.

پاسخ: ( if Eva were, the party would be)

 

۱۲) if we hurry, we can get there by two o’clock.

۱۲) اگر ما عجله کنیم، می توانیم تا ساعت دو به انجا برسیم.

پاسخ: (if we hurry, we could get )

 

۱۳) if Phil works hard, he may get a better job.

۱۳) اگر فیل سخت کار کند،ممکن است کار بهتری گیر بیاورد.

پاسخ: (if Phil worked, he might get )

 

۱۴) if I don’t have to study, I will go to the movie with you.

۱۴) اگر مجبور نباشم درس بخوانم، با تو به سینما خواهم رفت.

پاسخ: (if I didn’t have to study, I would go )

 

۱۵) if they invite me, I will go with them.

۱۵) اگر انها مرا دعوت کنند، با انها خواهم رفت.

پاسخ: (if they invited, I would go )

 

۱۶) if it rains, we won’t go.

۱۶) اگر باران ببارد، ما نخواهیم رفت.

پاسخ: (if it rained, we wouldn’t go )

 

۱۷) if they lend me the money, I will be able to go into business right away.

۱۷) اگر انها به من پول قرض بدهند، من قادر خواهم بود بالافاصله وارد تجارت شوم.

پاسخ: (if they lent, I would be able to go)
آموزش جملات شرطی نوع سوم در انگلیسی
آموزش جملات شرطی نوع سوم در انگلیسی

۱۸) if I feel better, I will go with you.

۱۸) اگر حالم یهتر شود، با تو خواهم رفت.

پاسخ: (if I felt, I would go )

 

۱۹) if I am not busy, I will glad to accompany you.

۱۹) اگر گرفتار نباشم، خوشحال خواهم شد که همراهیت کنم.

پاسخ: (if I were not, I would be  glad )

(۳)Practice

change the sentences in Exercise 2 to past- unreal conditions.

تمرین شماره ۳ از جملات شرطی نوع سوم :

جملات تمرین ۲ را به شرطی نوع سوم تبدیل کنید.

۱)if Laura comes, she’ll help us.

  (if Laura had come, she’d have helped us.)

۱)اگر لورا بیاید، به ما کمک خواهد کرد.

(اگر لورا امده بود به ما کمک کرده بود.)

 

 

۲) if she studies hard, she will pass her driver’s test.

۲) اگر او سخت مطالعه کند، در آزمون رانندگی قبول خواهد شد.

پاسخ: (if … he – had studied, she would have passed.)

 

۳) if I have the money, I will buy a new car.

۳) اگر من پول داشتاه باشم، یک ماشین جدید خواهم خرید.

پاسخ: (if I had had, I would have bought)

 

۴) if I see her, I will give her your message.

۴) اگر او را ببینم، پیغام تو را به او خواهم داد.

پاسخ: (if I had seen, I would have given)

 

۵) if you turn out the lights, we will be in the dark.

۵) اگر چراغ ها را خاموش کنی، ما در تاریکی خواهیم بود.

پاسخ: (if you had turned, we would have been)

 

۶) if she saves her money, she will be able to go on a vacation.

۶) اگر او پولش را پس انداز کند، قادر خواهد بود به تعطیلی برود.

پاسخ: (if she had saved, she would have been able to go)

 

۷) if the weather is nice, we will go to the beach.

۷) اگر هوا خوب باشد ما به ساحل خواهیم رفت.

پاسخ: (if the weather had been, we would have gone)

۸) if he has time, he will go with us.

۸) اگر او وقت داشته باشد، با ما خواهد رفت.

پاسخ: (if he had had, he would have gone)

 

۹) if they work hard, they will learn engineering.

۹) اگر انها سخت کار کنند مهندسی را یاد خواهند گرفت.

پاسخ: (if they had worked, they would have learned)

 

۱۰) if you go to Cube, you will have a lot of practice in speaking Spanish.

۱۰) اگر شما به کوبا بروید، در صحبت کردن اسپانیایی تمرین بسیاری خواهید داشت.

پاسخ: (if you had gone, you would have had)

 

۱۱) If Eva is present, the party will be a success.

۱۱) اگر اوا حضور داشته باشدف مهمانی موفقیت آمیز خواهد بود.

پاسخ: (if Eva had been , the party would have been)

 

۱۲) if we hurry, we can get there by two o’clock.

۱۲) اگر ما عجله کنیم، می توانیم تا ساعت دو به انجا برسیم.

پاسخ: (if we had hurried, we could have gotten)

 

۱۳) if Phil works hard, he may get a better job.

۱۳) اگر فیل سخت کار کند،ممکن است کار بهتری گیر بیاورد.

پاسخ: (if Phil and worked , he might have gotten)

 

۱۴) if I don’t have to study, I will go to the movie with you.

۱۴) اگر مجبور نباشم درس بخوانم، با تو به سینما خواهم رفت.

پاسخ: (if I hadn’t had to study, I would have gone)

 

۱۵) if they invite me, I will go with them.

۱۵) اگر انها مرا دعوت کنند، با انها خواهم رفت.

پاسخ: (if they had invited, I would have gone)

 

۱۶) if it rains, we won’t go.

۱۶) اگر باران ببارد، ما نخواهیم رفت.

پاسخ: (if it had rained, we wouldn’t have gone)

 

۱۷) if they lend me the money, I will be able to go into business right away.

۱۷) اگر انها به من پول قرض بدهند، من قادر خواهم بود بالافاصله وارد تجارت شوم.

پاسخ: (if they had lent, I would have been able to go)

 

۱۸) if I feel better, I will go with you.

۱۸) اگر حالم یهتر شود، با تو خواهم رفت.

پاسخ: (if I had felt, I would have gone)

 

۱۹) if I am not busy, I will glad to accompany you.

۱۹) اگر گرفتار نباشم، خوشحال خواهم شد که همراهیت کنم.

پاسخ: (if I had not been, I would have been glad)

 

(۴)Practice

Complete each of the following conditional sentence in your own words.(Present Unreal Conditions.)

تمرین شماره ۴ از جملات شرطی نوع سوم :

با کلمات خودتان و با استفاده از شرطی نوع دوم جای خالی را کامل کنید.

۱)I don’t have a car, but if I……………….

(i don’t have a car, but if I had one I would drive to California on my vacation.)

۱)من ماشین ندارم، اما اگر ماشین داشتم برای تعطیلاتم به کالیفرنیا می رفتم.

۲) I am not in Florida now, but if I …………… .

۲) من حالا در فلوریدا نیستم، اما اگر …………..

۳)  I don’t like to swim, but if I …………. .

۳) من دوست ندارم شنا کنم، اما اگر …………. .

۴) I don’t  have enough money to buy a new car, but if I………… .

۴) من پول کافی برای خرید یک ماشین جدید ندارم، اما اگر ………….

 ۵) I can’t type well, but if I …………….. .

۵) من نمی توانم خوب تایپ کنم، اما اگر …………

نمونه سوال جملات شرطی نوع سوم در انگلیسی
نمونه سوال جملات شرطی نوع سوم

(۵)Practice

Complete each of the following conditional sentence in your own words.(past – unreal conditions.)

تمرین شماره ۵ از جملات شرطی نوع سوم :

با کلمات خودتان و با استفاده از شرطی نوع سوم جای خالی را کامل کنید.

 

۱) she didn’t make reservations, but if she …………..

  (she didn’t make reservations, but if she had made them, we could all have attended the grand opening. )

۱) او رزرو نکرد، اما اگر این کار را کرده بود، همه ما توانسته بودیم در مراسم با شکوه افتتاحیه شرکت کنیم.

 

۲) I didn’t know your name, but if I …………….

۳) Joan didn’t have a car last winter, but if she ………….

۴) we didn’t have their phone number, but if we …………

۵) Lucille didn’t get her car tuned up, but if she …………

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.