0

جملات امری ، منفی و سوالی در زبان انگلیسی

آموزش جملات امری، منفی و سوالی در زبان انگلیسی

Imperative Form

در این مطلب، جملات امری ، منفی و سوالی در زبان انگلیسی آموزش داده می شود پس تا انتهای این آموزش همراه ما باشید.

شکل امری جملات انگلیسی

۱٫در جملات امری یا خواهشی فعل بدون فاعل در اول جمله قرار می گیرد.

Come back later.

بعدا برگرد.

Wait outside.

بیرون منتظر بمان.

۲٫شکل منفی یا نهی جملات امری را با اضافه کردن don’t قبل از فعل می سازیم.

Don’t come back later.

بعدا برنگرد.

Don’t wait outside.

بیرون منتظر نمان.

 

نکته: اگر بخواهیم مودبانه برخورد کنیم، please را در اول یا آخر جمله می اوریم.

Please come back later.

لطفا بعدا برگرد.

Wait outside, please.

بیرون منتظر بمان لطفا.

جملات امری انگلیسی
جملات امری انگلیسی

لغات مربوط به جملات امری

امری

imperative

باز کن

open

ببند

close

بیرونی

outer

دفتر،اداره

office

زنگ بزن

call

بگو

tell

درباره

about

اجازه بده

let

بیا(برای پیشنهاد)

let’s

خاموش کن

turn off

چراغ

light

پاها

feet

بینداز

drop

بگذار

leave

 

(۱)Practice

Give the imperative form of the following sentences.

تمرین شماره ۱ از جملات امری در انگلیسی

شکل امری جملات زیر را به کار برید.

 

۱) (sit) there.

  (sit there)

۱) آنجا بنشین.

۲) (give) this to Sally.

۲) این را به سلی بده.

(give this)

۳) (open) the door.

۳) درب را باز کن.

(open)

۴) (close) the door.

۴) درب را ببند.

(close)

۵) (Wait) in the outer office.

۵) در دفتر بیرونی منتظر بمانید.

(wait)

۶) (call) him in the morning.

۶) صبح به او زنگ بزن.

(call)

۷) (Tell) her about it.

۷) این مورد را به او بگویید.

(tell)

۸) (Let) him talk with her.

۸) اجازه بدهید با او صحبت کند.

(let)

۹) (Turn) off the light.

۹) چراغ را خاموش کن.

(turn off)

۱۰) (put) your feet on the chair.

۱۰) پاهایت را روی صندلی بگذار.

(put)

۱۱) (Drop) this in the mailbox.

۱۱) این را در صندق پست بیندازید.

(drop)

۱۲) (leave) your books there.

۱۲) کتاب هایت را انجا بگذار.

(leave)

۱۳) (let) Alexandra know about this.

۱۳) بگذار الکساندرا این موضوع را بداند.

(let)

۱۴) (Help) Jason with his homework.

۱۴) به جیسون در تکلیفش کمک کن.

(help)

۱۵) (Send) money.

۱۵) پول بفرست.

(send)

 

(۲)Practice

Give the negative imperative form of the sentences in Exercise 1.

تمرین شماره ۲ از جملات منفی امری در انگلیسی

شکل منفی امری جملات تمرین ۱ را بنویسید.

۱) (sit) there.

  (don’t sit there.)

۱) آنجا نشین.

۲) (give) this to Sally.

۲) این را به سلی بده.

( don’t give this)

۳) (open) the door.

۳) درب را باز کن.

(don’t open)

۴) (close) the door.

۴) درب را ببند.

(don’t close)

۵) (Wait) in the outer office.

۵) در دفتر بیرونی منتظر بمانید.

(don’t wait)

۶) (call) him in the morning.

۶) صبح به او زنگ بزن.

(don’t call)

۷) (Tell) her about it.

۷) این مورد را به او بگویید.

(don’t tell)

۸) (Let) him talk with her.

۸) اجازه بدهید با او صحبت کند.

(don’t let)

۹) (Turn) off the light.

۹) چراغ را خاموش کن.

(don’t turn off)

۱۰) (put) your feet on the chair.

۱۰) پاهایت را روی صندلی بگذار.

(don’t put)

۱۱) (Drop) this in the mailbox.

۱۱) این را در صندق پست بیندازید.

(don’t drop)

۱۲) (leave) your books there.

۱۲) کتاب هایت را انجا بگذار.

(don’t leave)

۱۳) (let) Alexandra know about this.

۱۳) بگذار الکساندرا این موضوع را بداند.

(don’t let)

۱۴) (Help) Jason with his homework.

۱۴) به جیسون در تکلیفش کمک کن.

(don’t help)

۱۵) (Send) money.

۱۵) پول بفرست.

(don’t send)

 

(۳)Practice

Make the sentences in Exercise 1 more polite by adding please at the beginning or end.

با افزودن please در اول یا آخر جملات تمرین ۱، آنها را مودبانه تر کنید.

۱) (sit) there.

  (sit there. Please.)

۱) لطفا آنجا بنشین.

 

۲) (give) this to Sally.

۲) این را به سلی بده.

(please give this)

۳) (open) the door.

۳) درب را باز کن.

(please open)

۴) (close) the door.

۴) درب را ببند.

(please close)

۵) (Wait) in the outer office.

۵) در دفتر بیرونی منتظر بمانید.

(please wait)

۶) (call) him in the morning.

۶) صبح به او زنگ بزن.

(please call)

۷) (Tell) her about it.

۷) این مورد را به او بگویید.

(please tell)

۸) (Let) him talk with her.

۸) اجازه بدهید با او صحبت کند.

(please let)

۹) (Turn) off the light.

۹) چراغ را خاموش کن.

(please turn off)

۱۰) (put) your feet on the chair.

۱۰) پاهایت را روی صندلی بگذار.

(please put)

۱۱) (Drop) this in the mailbox.

۱۱) این را در صندق پست بیندازید.

(please drop)

۱۲) (leave) your books there.

۱۲) کتاب هایت را انجا بگذار.

(please leave)

۱۳) (let) Alexandra know about this.

۱۳) بگذار الکساندرا این موضوع را بداند.

(please let)

۱۴) (Help) Jason with his homework.

۱۴) به جیسون در تکلیفش کمک کن.

(please help)

۱۵) (Send) money.

۱۵) پول بفرست.

(please send)

جملات امری انگلیسی مثال پول بفرست
جملات امری انگلیسی

 

Negative Questions

جملات منفی و سوالی در انگلیسی

با اضافه کردن not به افعال کمکی و قرار دادن آنها قبل از فاعل، جملات منفی سوالی می سازیم.

doesn’t she attend the meeting?حال ساده
آیا او در جلسه حاضر نمی شود؟
Isn’t he attending the meeting?حال استمراری
آیا او در حال حاضر شدن در جلسه نیست؟
wasn’t he attending the meeting?گذشته استمراری
آیا او در حال حاضر شدن در جلسه نبود؟
Didn’t they attend the meeting?گذشته ساده
آیا انها در جلسه حاضر نشدند؟
Won’t you attend the meeting?آینده ساده
آیا تو در جلسه حاضر نخواهی شد؟
Won’t we be attending the meeting?آینده استمراری
آیا ما در حال حاضر شدن در جلسه نخواهیم بود؟
Isn’t the going to attend the meeting tomorrow?آینده نزدیک
آیا او قرار نیست فردا در جلسه شرکت کند؟
hasn’t she attended the meeting?حال کامل
آیا او در جلسه حاضر نشده است؟
Hasn’t he been attending the meeting for two hours?حال کلمل استمراری
آیا او به مدت دو ساعت در جلسه حضور نداشته است؟
Hadn’t I attended the meeting?گذشته کامل
آیا من در جلسه حاضر نشده بودم؟
don’t you have to attend the meeting?have to
آیا شما مجبور نیستی در جلسه حضور داشته باشی؟
doesn’t Peter have to attend the meeting?has to
آیا پیتر مجبور نیست در جلسه حضور داشته باشد؟
didn’t you have to attend the meeting?had to
آیا تو مجبور نبودی که در جلسه شرکت کنی؟
جملات منفی و سوالی در زبان انگلیسی
جملات منفی و سوالی در انگلیسی

She is here today.

او امروز اینجاست.

Isn’t she here today?

آیا او امروز اینجا نیست؟

Why isn’t she here today?

چرا او امروز اینجا نیست؟

Peter saw them.

پیتر انها را دید.

Didn’t Peter see them?

آیا پیتر انها را ندید؟

Why didn’t Peter see them?

چرا پیتر آنها را ندید؟

 

(۱)Practice

Change the following sentences to negative questions. Use only contracted forms.

تمرین شماره ۱ از جملات منفی و سوالی در انگلیسی :

جملات زیر را به منفی سوالی تبدیل کنید. فقط از شکل های فشرده استفاده کنید.

 

۱)Maurice didn’t attend the meeting.

  (Didn’t Maurice attended the meeting?)

۱)موریس در جلسه شرکت نکرد.

(آیا موریس در جلسه شرکت نکرد؟)

۲) Conrad isn’t changing the oil in his car now.

۲)کنراد اکنون مشغول تعویض روغن ماشینش نیست.

(isn’t Conrad  changing)

۳) Helen won’t be here today.

۳) هلن امروز در اینجا نخواهد بود.

( won’t  Helen be)

۴) she won’t be here tomorrow either.

۴) او فردا هم در اینجا نخواهد بود.

(won’t she be)

۵) Andrea didn’t take the TOEFL yesterday.

۵) آندره دیروز امتحان تافل نداد.

(didn’t Andrea  take)

۶) Colleen doesn’t like to study in the morning.

۶) کالین دوست ندارد صبح درس بخواند.

(doesn’t Colleen like)

۷) we don’t like to get up early.

۷) ما دوست نداریم زود بیدار شویم.

(don’t we like)

۸) they aren’t going with us to the movie tonight.

۸) آنها قصد ندارند امشب با ما به سینما بروند.

( aren’t they going)

۹) Mr. Donahue didn’t bring the food.

۹) آقای دناهو غذا را نیاورد.

(didn’t Mr. Donahue bring)

۱۰) it isn’t raining.

۱۰) الان باران نمی بارد.

(isn’t it )

۱۱) it wasn’t raining this morning either.

۱۱) امروز صبح هم باران نمی بارید.

(wasn’t it )

۱۲) it hasn’t rained all week.

۱۲) تمام هفته باران نباریده است.

( hasn’t it)

۱۳) the Starskys aren’t moving to Cleveland.

۱۳) خانواده استارسکی قصد ندارند به کلیولند نقل مکان کنند.

(aren’t  the Starskys moving)

 

 

(۲)Practice

change the sentences in Exercise (1) to Questions beginning with why.

تمرین شماره ۲ از جملات منفی و سوالی در انگلیسی :

جملات تمرین ۱ را با استفاده از why سوالی کنید.

 

۱)Maurice didn’t attend the meeting.

  (why Didn’t Maurice attended the meeting?)

۱)موریس در جلسه شرکت نکرد.

(آیا موریس در جلسه شرکت نکرد؟)

 

۲) Conrad isn’t changing the oil in his car now.

۲)کنراد اکنون مشغول تعویض روغن ماشینش نیست.

(why isn’t Conrad  changing)

۳) Helen won’t be here today.

۳) هلن امروز در اینجا نخواهد بود.

( why won’t  Helen be)

۴) she won’t be here tomorrow either.

۴) او فردا هم در اینجا نخواهد بود.

(why won’t she be)

۵) Andrea didn’t take the TOEFL yesterday.

۵) آندره دیروز امتحان تافل نداد.

(why didn’t Andrea  take)

۶) Colleen doesn’t like to study in the morning.

۶) کالین دوست ندارد صبح درس بخواند.

(why doesn’t Colleen like)

۷) we don’t like to get up early.

۷) ما دوست نداریم زود بیدار شویم.

(why don’t we like)

۸) they aren’t going with us to the movie tonight.

۸) آنها قصد ندارند امشب با ما به سینما بروند.

(why aren’t they going)

۹) Mr. Donahue didn’t bring the food.

۹) آقای دناهو غذا را نیاورد.

(why didn’t Mr. Donahue bring)

۱۰) it isn’t raining.

۱۰) الان باران نمی بارد.

(why isn’t it )

۱۱) it wasn’t raining this morning either.

۱۱) امروز صبح هم باران نمی بارید.

(why wasn’t it )

۱۲) it hasn’t rained all week.

۱۲) تمام هفته باران نباریده است.

(why hasn’t it)

۱۳) the Starskys aren’t moving to Cleveland.

۱۳) خانواده استارسکی قصد ندارند به کلیولند نقل مکان کنند.

(why aren’t  the Starskys moving)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.