0

انواع وسایل نقلیه به زبان انگلیسی | وسایل حمل و نقل عمومی:قطار،اتوبوس،مترو،تاکسی به انگلیسی

انواع وسایل نقلیه به زبان انگلیسی وسایل حمل و نقل عمومی

در این بخش به آموزش مکالمه انگلیسی درباره وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل عمومی پرداخته می شود. این بخش شامل موارد زیر است:

انواع وسایل حمل و نقل عمومی: اتوبوس، قطار، مترو، تاکسی، قایق

انواع وسایل نقلیه: سدان، هاچ بک، شاسی بلند، جیپ، ون، وانت، دوچرخه، موتور و …

سعی شده است فایل صوتی و فایل ویدئویی بخش وسایل نقلیه  برای شما عزیزان قرار داده شود.

وسایل حمل و نقل عمومی

Public Transportation

A: How are you going to get there?

– چگونه میخواهید به آنجا بروید؟

B: I’m going to take the bus.

– من قصد دارم با اتوبوس بروم.

A: Excuse me. Where’s the bus stop?

– ببخشید ایستگاه اتوبوس کجاست؟

B: Over there.

– اونجا.

اتوبوس

A bus

سفر با اتوبوس شهری یا بین شهری

By bus or coach

کاربرد coach:

انگلیسی بریتانیائی Coach به معنی اتوبوس راحت و مجهز بین شهری است.

اما در آمریکا همین کلمه به مفهوم صندلی ارزان و اقتصادی در هواپیما و قطار است.

در این قسمت coach با مفهوم بریتانیایی مورد استفاده قرار گرفته است.

Where’s the bus station?

ایستگاه اتوبوس کجاست؟

 Where’s the coach station?

ایستگاه اتوبوس بین شهری کجاست؟

When does the coach leave?

اتوبوس کی حرکت می کند؟

What time do we get to…?

چه ساعتی به … می رسیم؟

What stops does it make?

آن در چه ایستگاه هایی توقف می کند؟

Is it a long journey?

آیا این یک سفر طولانی است؟ 

We want to take a sight seeing tour round the city.

ما می خواهیم گردشی برای دیدن مناظر اطراف شهر داشته باشیم.

Is there an excursion to …tomorrow?

آیا فردا سفر تفریحی به … هست؟

What time is the next bus?

حرکت اتوبوس بعدی چه ساعتی هست؟

How often does the 25 run?

اتوبوس شماره ۲۵ هر چند وقت حرکت می کند؟

Does this bus go to the center?

آیا این اتوبوس به مرکز شهر می رود؟

Does this bus go to the beach?

آیا این اتوبوس به ساحل می رود؟

Does it go near … ?

آیا این اتوبوس به نزدیکی … می رود؟

Where can I get a bus to …?

من کجا می توانم اتوبوسی به مقصد …. بگیرم؟

I want to go to ….

من می خواهم به …… بروم.

Where do I get off?

کجا پیاده شوم؟

The bus to … stops over there.

اتوبوس به مقصد … آنجا توقف می کند.

You must take a number 24.

شما باید سوار اتوبوس شماره ۲۴ شوید.

You get off at the next stop.

شما در ایستگاه بعدی پیاده شوید.

The buses run every ten minutes/ every hour.

اتوبوس ها هر ده دقیقه / هر ساعت حرکت می کنند.

 

قطار

B train

خرید بلیط

Buying a ticket

Where’s the nearest travel agency?

نزدیک ترین آژانس مسافرتی کجاست؟

Have you a timetable, please?

شما جدول ورود و حرکت قطار را دارید؟

What’s the tourist return fare to …?

تعرفه بلیط رفت و برگشت توریستی به … چند است؟

How much is it first class to …?

بلیط درجه یک به … چند است؟

A second-class single to …

یک بلیط درجه دو رفت به …

Three singles to…

سه بلیط رفت به ..

A day return to…

یک بلیط یک روزه رفت و برگشت به …

How long is this ticket valid?

این بلیط چه مدتی اعتبار دارد؟

Is there a supplementary charge?

آیا هزینه اضافی هم تعلق می گیرد؟

سفر با قطار

By train

Reservations and Inquiries

رزرو کردن و سوالات

Where’s the railway station?

ایستگاه قطار کجاست؟

Two seats on the 11.15 tomorrow to ….

دو صندلی برای ساعت یازده و ربع فردا به مقصد …

I want to reserve a sleeper.

من می خواهم یک کوپه خواب رزرو کنم.

Is it an express or a local train?

این قطار اکسپرس است یا محلی؟

Is there an earlier/ later train?

آیا زمان زودتر / دیرتر برای حرکت قطار موجود هست؟

Is there a restaurant car on the train?

آیا واگن مخصوص رستوران در قطار موجود هست؟

 

عوض کردن قطار

Changing

Is there a through train/ carriage to …?

آیا قطارا واگن مستقیم به … هست؟

Do I have to change?

آیا من باید قطارم را عوض کنم؟

Where do I have to change?

کجا باید عوضش کنم؟

What time is there a connection to …?

برای چه ساعتی ارتباط با … است؟

عزیمت

Departure

When does the train leave?

قطار کی حرکت می کند؟

Which platform does the train to … leave from?

قطار به مقصد … از چه سکوئی حرکت می کند؟

Is this train for …?

آیا این قطار به ….. می رود؟

ورود

Arrival

When does it get to …?

قطار کی به ….. می رسد؟

Does the train stop at …?

آیا قطار در … توقف می کند؟

How long do we stop here?

ما چه مدتی در اینجا توقف می کنیم؟

Is this train late?

آیا این قطار تاخیر دارد؟

When does the train from …get in?

قطار از مقصد … کی وارد می شود؟

At which platform?

در کدام سکو؟

در قطار

On the train

We have reserved seats

ما صندلی رزرو کرده ایم.

Is this seat free?

آیا این صندلی خالی است؟

This seat is taken.

این صندلی گرفته شده است.

مترو

C subway

سفر با مترو

By subway

How do I get to Rockefeller Center?

چطوری می تونم به راکفلر سنتر برم؟

Which train do I take to Columbus Circle, please?

با پوزش، برای رفتن به كالمبس سرکل چه قطاری را سوار بشم؟

Which line do I take for…?

برای رفتن به … چه خطی را سوار بشم؟

Can you tell me the best way to get to …?

میشه بهترین مسیر برای رفتن به … را به من بگین؟

How can I get to the Museum of Modern Art?

چطوری می تونم به موزه هنر معاصر برم؟

Excuse me, is this the right train for … ?

ببخشید، این قطار برای … مناسب هست؟

Excuse me, is this the right direction to…?

ببخشید، این مسیر برای … درست هست؟

Is this the right subway to …?

این مترو برای … مناسب هست؟

How can I get to …?

من چطوری می تونم به ….. برسم؟

How can I go to … ?

من چطوری می تونم به ……. برم؟

Which platform is it on?

اون در چه سکوئی یه؟

How do I get down to the trains?

من چطوری می تونم به قطار ها برسم؟

Which way should I go?

 من باید از کدام طرف برم؟

Take the A train and get off at the next station.

سوار قطار A بشو و در ایستگاه بعدی پیاده شو.

You want the 7th Avenue Express.

شما قطار سریع السیر خیابان هفتم را می خواهید.

Just go down those steps.

فقط از همان پله ها پائین بروید.

Take the escalator and then go to the right.

سوار پله برقی شوید و سپس به طرف راست بروید.

Go straight down those stairs and follow the signs.

از آن پله ها پائین بروید و علائم را دنبال کنید.

It’s only three stops from here.

آن فقط سه ایستگاه از اینجا فاصله داره.

تاکسی

D taxi

سفر با تاکسی

By taxi

Are you free?

بی کارید؟ (شما آزاد هستید؟)

Please take me to Hotel Central/ the station, this address.

لطفا مرا به هتل سانترال/ ایستگاه این آدرس ببرید.

Can you hurry? I’m late.

میشه عجله کنید؟ من دیرم شده.

Please wait a minute.

لطفا یک دقیقه صبر کنید.

Stop here.

  اینجا توقف کنید.

Is it far?

اون دوره؟

How much do you charge by the hour/ for the day?

ساعتی/ روزی چقدر می گیرین؟

I’d like to go to … . How much would you charge?

من می خواهم به ….. بروم. چقدر می گیرید؟

 A: How much is it?

چقدر می شه؟

B: That’ll be $12.00.

دوازده دلار می شه.

A: That’s too much.

خیلی زیاده.

I am not prepared to spend that much. (Or) It’s a lot, but all right.

من آمادگی ندارم اونقدر هزینه کنم. (یا) خیلی زیاده، اما مهم نیست.

A: Kennedy Airport, please. I have to be there by 7:00.

فرودگاه کندی، لطفا. من باید تا ساعت ۷ آنجا باشم

B: I.can’t promise anything, but I’ll do my best.

من نمی توانم هیچ قولی بدهم، اما منتهای سعی خودم را می کنم

سفر با کشتی یا قایق

By ship

Is there a boat from here to …?

آیا از اینجا به … قایق هست؟

How long does it take to get to …?

رسیدن به … چقدر طول می کشد؟

How often do the boats leave?

قایق ها هر چند وقت حرکت می کنند؟

When does the next boat leave?

قایق بعدی کی حرکت می کند؟

How many berths are there in this cabin?

در این کابین چند تخت هست؟

When must we go on board?

چه موقع باید سوار شویم؟

When do we dock?

کی پهلو می گیریم؟

How long do we stay in port?

چه مدتی در بندر می مانیم؟

تلفظ

Pronunciation

انواع وسایل نقلیه

Types of Vehicles

A: what kind of vehicle are you looking for?

– دنبال چه نوع وسیله نقلیه ای می گردید؟

B: I’m looking for a sedan.

– من دارم دنبال یک ماشین چهار درب صندوقدار می گردم.

A: Do you drive a hatchback?

– آیا تو با یک هاچ بک رانندگی می کنی؟

B: No. I drive a sedan.

– نه، با یک ماشین سدان رانندگی می کنم.

A: I just saw an accident between a truck and a van.

– به تازگی شاهد یک تصادف بین یک کامیون و ون بودم.

B: Was anybody hurt?

– کسی صدمه دید؟

A: No. Fortunately, nobody was hurt.

– نه. خوشبختانه، کسی آسیبی ندید.

واژگان

۱) sedan

1) چهار درب صندوقدار (سدان)

۲) hatchback

2) پنج در (هاچ بک)

۳) convertible

3) کروکی

۴) sports car

4) ماشین اسپورت

۵) hybrid

5) ترکیبی

۶) station wagon

6) ماشین استیشن

۷) S.U.V (sport utility vehicle)

7) شاسی بلند

۸) jeep

8) جیپ

۹) van

9) ون

۱۰) minivan

10) مینی ون

۱۱) pickup truck

11) وانت دو کابینه

۱۲) limousine

12) لیموزین

۱۳) tow truck

13) وانت جرثقیل دار

۱۴) R. V. (Recreation vehicle)/camper

14) کاراوان

۱۵) moving van

15) کاراوان

۱۶) truck

16) ون سردخانه دار

۱۷) tractor trailer/semi

17) کامیونت

۱۸) bicycle/bike

18) دوچرخه

۱۹) motor scooter

19) سکوتر (موتور ویژه بانوان)

۲۰) moped

20) موتور گازی

۲۱) motorcycle

21) موتور سیکلت

تلفظ

Pronunciation

اسم وسایل نقلیه به انگلیسیاصطلاحات انگلیسی در مورد حمل و نقللغات انگلیسی مربوط به حمل و نقلمتن انگلیسی در مورد مترومتن انگلیسی در مورد وسایل نقلیه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.